„Kalendarz 2019 gratis do wybranej usługi MultiNOR”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji MultiNOR „Kalendarz 2019 gratis do wybranej usługi MultiNOR” zwanej dalej „Promocją”, polegającej na sprzedaży premiowej wybranych, określonych niżej usług MultiNOR oraz przekazaniu bezpłatnej nagrody – kalendarza MultiNOR – klientom MultiNOR, którzy spełnią warunki udziału w Promocji określony niniejszym Regulaminem (“Regulaminu”).

2. Organizatorem Promocji jest MultiNOR – MultiNOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80 – 386) przy ul. Lęborskiej 3B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000546209, o numerze NIP: 584-273-49-23, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Promocja trwa od dnia 21.11.2018 r., od godziny 16:00 chwili publikacji Regulaminu na stronach internetowych MultiNOR/ – do wyczerpania zapasów Nagród zgodnie z ust. 5 poniżej lub do odwołania, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2018 r. do godz. 23:59 (“Okres Obowiązywania Promocji”).

4. W Promocji biorą udział wszyscy klienci MultiNOR, którzy w Okresie Promocji złożą za pośrednictwem formularza dostępnego na stronach internetowych MultiNOR zamówienie na usługi świadczone przez Organizatora oraz spełnią wszystkie warunki udziału w Promocji opisane w Regulaminie (“Uczestnicy”).

5. Promocja jest dostępna do wyczerpania zapasów nagród premiowych, tj. 600 (sześciuset) kalendarzy MultiNOR na rok 2019 wraz z ich przesyłką na terenie Polski, o wartości 55 złotych każdy (“Nagród”).

§ 2. Zasady przyznawania Nagród i przebieg Promocji

1. Promocja dotyczy składania zamówień wyłącznie na określone, wybrane usługi MultiNOR:

- zasiłek na dzieci;

- zasiłek dla bezrobotnych;

-korekta podatkowa (promocja dotyczy wykonania kompletnej usługi- konsultacji podatkowej, która stanowi pierwszy etap oraz korekty podatkowej po konsultacji);

- tłumaczenie dokumentów – powyżej 1 strony,
- ubezpieczenie medyczne E-106, E-109, EKUZ;

- zmiana adresu;

zwanych dalej “Usługami Objętymi Promocją”.

2. Warunkiem otrzymania Nagrody jest łączne spełnienie przez Uczestnika wszystkich następujących warunków:

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

- zamówienia u Organizatora wybranej przez Uczestnika Usługi Objętej Promocją w Okresie Obowiązywania Promocji (decyduje data wysłania zamówienia) oraz prawidłowe wypełnienie wszystkich danych formularza niezbędnych do wykonania Usługi Objętej Promocją, zgodnie z odrębnym Regulaminem  świadczenia usług drogą elektroniczną przez MultiNOR, dostępnym: https://www.multinor.no/regulamin-uslug.html, w tym w szczególności podanie adresu korespondencyjnego Uczestnika w Polsce, pod który zostanie zostanie przesłana Uczestnikowi Nagroda,

- nieodstąpienie od umowy o świadczenie Usługi Objętej Promocją w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia,

- opłacenie wybranej przez Uczestnika Usługi Objętej Promocją w pełnej wysokości, w terminie do dnia 31.12.2018 r., przy czym za dzień zapłaty uznaje się termin wpływu środków na rachunek bankowy Organizatora,

- wyrażenie dwóch zgód marketingowych (“Zgód marketingowych”) o następującej treści:

1) “Wyrażam zgodę na używanie przez MultiNOR sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku (80 – 386) przy ul. Lęborskiej 3B, KRS 0000546209, NIP: 584-273-49-23 lub podmioty działające na jej zlecenie – telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (np. telefonów, komunikatorów głosowych, komputerów i podobnych urządzeń) dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne, dotyczącego w szczególności produktów i usług MultiNOR, a także w celu przedstawienia i zaoferowania mi przez MultiNOR sp. z o.o. sp. k. lub jej partnerów innych produktów lub usług związanych w szczególności z pobytem i pracą w Norwegii. Zostałem pouczony, że w każdej chwili mogę wycofać udzieloną zgodę”,

2) “Wyrażam zgodę na otrzymywanie od MultiNOR sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku (80 – 386) przy ul. Lęborskiej 3B, KRS 0000546209, NIP: 584-273-49-23, na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych (w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) dotyczących produktów i usług MultiNOR, a także w celu przedstawienia i zaoferowania mi przez Administratora lub jego partnerów innych produktów lub usług związanych w szczególności z pobytem i pracą w Norwegii. Zostałem pouczony, że w każdej chwili mogę wycofać udzieloną zgodę”

oraz nieodwołanie żadnej ze Zgód marketingowych w Okresie Trwania Promocji. Zgody marketingowe mogą zostać wyrażone w dowolny, dopuszczalny przez Organizatora sposób, w tym także podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem MultiNOR.

3. Nad prawidłowym przebiegiem Promocji czuwają powołani przez Organizatora konsultanci MultiNOR, którzy w razie potrzeby będą wyjaśniać wątpliwości dotyczące zasad Promocji, a także treści postanowień Regulaminu.

4. Każdy Uczestnik może otrzymać w ramach niniejszej Promocji tylko jedną Nagrodę, niezależnie od ilości zamówionych Usług Objętych Promocją.

5. Nagroda zostanie przesłana Uczestnikowi zwykłą przesyłką pocztową pod podany Organizatorowi w związku z realizacją Usługi Objętej Promocją adres korespondencyjny Uczestnika na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od terminu zaksięgowania na koncie Organizatora wpłaty za Usługę Objętą Promocją.
6. Wyrażenie Zgód marketingowych, o których mowa w Regulaminie pozostaje dobrowolne, a brak akceptacji lub odwołanie Zgód marketingowych nie wyklucza standardowej realizacji Usługi Objętej Promocją na zasadach ogólnych, lecz uniemożliwia udział w Promocji.

7. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalentne świadczenie pieniężne w gotówce.

8. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi Objętej Promocją zgodnie z Regulaminem  świadczenia usług drogą elektroniczną przez MultiNOR może powodować utratę prawa do Nagrody przyznanej Uczestnikowi tytułem udziału w Promocji oraz obowiązek jej zwrotu na koszt Uczestnika, w zależności od decyzji Organizatora.

9. Nagroda, o której mowa w Regulaminie stanowi nagrodę uzyskaną w związku ze sprzedażą premiową i stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.) i jest zwolniona z podatku dochodowego. Zwolnienie od podatku Nagród przyznanych w ramach Promocji nie dotyczy Nagród otrzymanych przez Uczestnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności, a także osób prawnych.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Promocji przesyłany jest Uczestnikowi w formie umożliwiającej jego utrwalenie i późniejsze odtwarzania, a także dostępny jest pod adresem internetowym www.multinor.no/regulaminkalendarz oraz u konsultantów MultiNOR.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników. Informacje o zmianie Regulaminu lub o odwołaniu Promocji podane będą pod adresem internetowym wskazanym w ust. 1 powyżej ze stosownym wyprzedzeniem lub w chwili wyczerpania puli Nagród.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu jej przeprowadzenia na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, w tym dostarczenia Nagrody lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Pełna informacja na temat przetwarzania przez Organizatora danych osobowych znajduje się na stronie internetowej:  https://www.multinor.no/polityka-prywatnosci

4. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami, które może wprowadzić Organizator w Okresie Obowiązywania Promocji.

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, w tym w sprawach składania i rozpatrywania reklamacji, zastosowanie znajduje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez MultiNOR, dostępny: https://www.multinor.no/regulamin-uslug.html, a także inne powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa. Niniejszy Regulamin nie wpływa na zasady świadczenia usług opisane we wskazanym wyżej Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez MultiNOR. Wszelkie opracowania dokonywane na podstawie niniejszego regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny.

6. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.).

Gdańsk, dnia 21.11.2018r.