Nawet 15% rabatu na S1 i EKUZ

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Altinn.no

Portal internetowy pozwalający m.in. na złożenie odwołania od podatku drogą elektroniczną. Do skorzystania z portalu niezbędne są kody Altinn lub MinID, które po zamówieniu przesyłane są drogą pocztową.

Arbeidsavtale

Umowa o pracę.

Arbeidssøker

Osoba bezrobotna aktywnie poszukująca pracy. Taka osoba powinna mieć zaktualizowane CV, które należy zarejestrować w systemie NAV oraz aktywnie poszukiwać pracy zarówno za pośrednictwem strony internetowej NAV, jak i na własną rękę.

Årsoppgave fra banken

Zestawienie roczne z banku w Norwegii, dokumentujące stan konta na 31 grudnia ubiegłego roku.

Årsoppgave fra NAV

Rozliczenie roczne wydawane przez NAV, dokumentujące zasiłki pobrane w ubiegłym roku (np. zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek chorobowy).

Barnetrygd

Zasiłek rodzinny.

Bekreftelse på sluttårsak

Dokument wypełniany przez pracodawcę, potwierdzający zwolnienie z pracy. Zawierający m.in. wykaz przepracowanych przez pracownika godzin. Pracodawca powinien dostarczyć wypełniony dokument bezpośrednio do NAV. Dokument ten jest niezbędny do złożenia wniosku o przyznanie dagpenger.

Dagpenger ved arbeidsløshet

Norweski zasiłek dla bezrobotnych

Dagpenger ved permittering

Tzw. przestojowy zasiłek dla bezrobotnych (Permittering)

E-bruker

Status e-bruker oznacza, że cała korespondencja z urzędem skarbowym w Norwegii ma formę elektroniczną i odbywa się za pośrednictwem systemu Altinn. Status ten można uzyskać składając podanie w systemie Altinn, najpóźniej do 3 marca. Istotnym plusem bycia e-brukerem jest możliwość złożenia zeznania podatkowego pod koniec marca danego roku (ok. 19 marca), podczas gdy inni podatnicy mogą to uczynić dopiero 1 kwietnia.

Ekte grensearbeider

Inaczej pracownik przygraniczny. Jest to osoba pracująca w Norwegii, odbywająca podróże między Norwegia a swoim centrum interesu życiowego min. raz w tygodniu.

Enslig forsørger

Osoba samotnie opiekująca się dzieckiem. Takiej osobie przysługuje odpis podatkowy dla samotnych rodziców, pod warunkiem, że pobiera już rozszerzony zasiłek rodzinny (utvidet barnetrygd).

Enslig pendler

Osoba samotna, inaczej określana mianem samotnego pendlera, cyklicznie podróżująca do mieszkania w Polsce.

E-skattekort

Karta podatkowa w formie elektronicznej.

Europeisk helsetrygdkort

Jest to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) uprawniająca do skorzystania z publicznej opieki medycznej w nagłym przypadku. Karta jest przydatna na krótki wyjazdach służbowych, urlopowych.

Familiependler

Osoba cyklicznie podróżująca do współmałżonka lub dzieci mieszkających w Polsce. Familiependler jest najczęstszą formą rozliczenia Polaków pracujących w Norwegii.

Ferietillegg

Dodatek urlopowy do norweskiego zasiłku dla bezrobotnych. Stanowi 9,5% wypłaconego zasiłku dla bezrobotnych brutto i przysługuje osobom, które pobierają dagpenger dłużej niż 8 tygodni w ciągu roku. Od stycznia 2015 roku dodatek urlopowy nie jest przyznawany.

Folkeregisteret

Norweski urząd ewidencji ludności. Na adres zarejestrowany w urzędzie przesyłana jest korespondencja w formie papierowej, np. Selvangivelse czy kody MiniID.

Forskuddstrekk

Zaliczka podatku dochodowego odprowadzana przez pracodawcę do norweskiego urzędu poborcy podatkowego.

Fødselsnummer / D-nummer

Norweski numer personalny składający się z 11 cyfr. D-nummer to tymczasowy numer personalny. Polskim odpowiednikiem powyższych jest numer PESEL.

Fradrag

Odpis podatkowy np. minstefradrag

Grunnbeløp

Stawka G systemu ubezpieczeń społecznych w Norwegii. Określa m.in. minimalny dochód, potrzebny do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych (1,5G za ostatni rok kalendarzowy lub 3G za ostatnie 3 lata kalendarzowe). Stawka G na maj 2022 wynosi 124 028 NOK brutto.

Hasteblankett

Kopia (dokument zastępczy) karty EKUZ. Jest wydawana w sytuacjach nagłych (kiedy musimy otrzymać natychmiastową pomoc medyczną, a nie mamy przy sobie EKUZ) i przesyłana bezpośrednio do instytucji medycznej, gdzie przebywamy na leczeniu.

Husleie

Koszt wynajmu mieszkania, który może zostać odliczony przy odwołaniu w statusie pendler. Potwierdzeniem poniesionych kosztów mogą być np. potwierdzenia przelewów lub odcinki z pensji, na których wyszczególniono potrącenie za zakwaterowania w Norwegii.

Informasjon om skattekortet

Informacja o karcie podatkowej. Przesyłana jest do podatników od 2014 roku, od kiedy obowiązują elektroniczne karty podatkowe. Jeden z podstawowych dokumentów, koniecznych do przedłożenia w momencie wnioskowania o zasiłek rodzinny bądź opiekuńczy.

Inntekt

Dochód brutto.

Inntektskatt

Norweski podatek dochodowy, składający się z podatku dla państwa (fellesskatt) i podatku dla komuny lub gminy (kommune). Stawka podatku dochodowego w Norwegii za 2014 rok wynosi 27% od podstawy opodatkowania (dochód brutto minus odpisy).

Kody MinID

Kody MiniID inaczej zwane kodami PIN są jednym z elementów potrzebnych do logowania do systemu Altinn i złożenia odwołania od podatku drogą elektroniczną.

Kontantstøtte

Zasiłek opiekuńczy (dodatkowy).

Legitimasjonskode

Jest to kod wystawiany przez lokalny oddział NAV. Dzięki niemu można się zalogować na swój profil w systemie NAV. Za jego okazaniem możliwe jest także nadanie hasła i nazwy użytkownika w tym systemie.

Lønnsoppgave

Odpowiednik polskiego PIT-a. Dokument wystawiany jest przez pracodawcę i podsumowuje dany rok podatkowy pod względem czasu zatrudnienia, uzyskanych zarobków i świadczeń oraz wysokość zaliczki na norweski podatek dochodowy.

Lønnslipp

Odcinek z pensji wystawiany każdego miesiąca, popularnie zwany payslipem. Lønnslipp wystawiany jest przez pracodawcę i zawiera informacje o dochodzie oraz możliwych potrąceniach w danym miesiącu (np. wynajem mieszkania, potrącenia za bilety lotnicze). Odcinki z wypłaty mogą służyć jako dokumentacja okresu pracy, poprawności dochodów wykazanych na Selvangivelse lub potwierdzenie poniesionych kosztów i tym samym zwiększenie/dodanie odpisów podatkowych (opłaty za mieszkanie, prąd itp.).

Lønnsplikt

Jest to okres 10 dni roboczych, kiedy pracodawca ma obowiązek wypłacać pracownikowi wynagrodzenie podczas permitteringu.

Krav om dagpenger

Wniosek o norweski zasiłek dla bezrobotnych.

Minstefradrag

Odpis należący się każdemu podatnikowi norweskiemu. Stanowi 43% przychodu, aczkolwiek jest uzależniony od ilość miesięcy spędzonych w Norwegii w danym roku, wysokości dochodu oraz tabel sporządzonych przed urząd podatkowy w Norwegii. Polskim odpowiednikiem minstefradrag jest koszt uzyskania przychodu.

Minsteinntekt

Wypracowany dochód minimalny brutto jaki należy osiągnąć, by móc ubiegać się o norweski zasiłek dla bezrobotnych.Wynosi minimum 1,5G za rok kalendarzowy poprzedzający złożenie wniosku o zasiłek dla bezrobotnych lub minimum 3G za ostatnie trzy zakończone lata kalendarzowe.

Meldekort

Tzw. karta meldunkowa, wysyłana regularnie co dwa tygodnie przez osoby przebywające na norweskim zasiłku dla bezrobotnych. Jest podstawą do wypłaty zasiłku. Dzięki niej NAV uzyskuje informacje dot. sytuacji życiowej osoby pobierającej świadczenia.

Oppholdstillatelse

Pozwolenie na pobyt w Norwegii (na czas określony). Obecnie nie jest wydawane, gdyż zastąpiono je dokumentem rejestracji pobytu (Registreringsbevis).

Oppsigelse

Norweskie wypowiedzenie umowy o pracę.

Pendler

Osoba pracująca w Norwegii, ale zameldowana poza jej granicami i regularnie odwiedzająca kraj pochodzenia, np. Polskę. Odwołanie od podatku, w którym ubiegamy się o status pendler pozwala na uwzględnienie wielu odpisów, np. kosztów wyżywienia, mieszkania i podróży między Norwegią a Polską. Istnieją dwa typy tego statusu: pendler samotny oraz pendler do rodziny.

Pendlerutgifter

Wszystkie koszty, które można odliczyć od podatku przy rozliczeniu w statusie pendler. Przykładem takich wydatków są podróże między Polską a Norwegią lub wynajem mieszkania.

Permittering

Potocznie „przestojowe”, zwolnienie tymczasowe lub przymusowy urlop. Pracodawca najczęściej kieruje pracowników na permittering, gdy nie ma zleceń .

Registreringsbevis

Dokument potwierdzający rejestrację pobytu w Norwegii. Jeden z podstawowych dokumentów, koniecznych do przedłożenia w momencie wnioskowania o zasiłek rodzinny bądź opiekuńczy. Dokument wydawany na czas nieokreślony.

Restskatt

Kwota określająca wysokość dopłaty podatku w Norwegii.

Selvangivelse/Skattemelding (ang. Tax Return)

Wstępne zeznanie podatkowe. Zeznanie wysyłane jest w marcu lub kwietniu przez urząd podatkowy w Norwegii i zawiera informacje o dochodzie, podstawowych odliczeniach, majątku i zadłużeniu za dany rok podatkowy. Adresem, na który zostanie wysłane selvangivelse jest adres zarejestrowany w norweskim rejestrze ludności (Folkeregisteret).

SFU/COFTA

Urząd skarbowy zajmujący się sprawami dotyczącymi cudzoziemców. Zeznania podatkowe pracowników zatrudnionych przez firmy inne niż norweskie trafiają do tego właśnie urzędu.

Skatt til gode

Kwota określająca wysokość zwrotu podatku z Norwegii.

Skatteetaten

Urząd skarbowy w Norwegii.

Skattefradrag

Odpis podatkowy. Przykładami odliczeń od podatku są ulga 10%, status pendler, druga klasa podatkowa czy np. koszt codziennych dojazdów do pracy.

Skatteklasse 2 - Druga klasa podatkowa

Przysługiwała osobie pracującej w Norwegii, której współmałżonek w danym roku podatkowym nie zarobił więcej niż corocznie ustalona kwota. Ulga ta została zniesiona od roku 2018.

Skattekontor

Oddział norweskiego urzędu skarbowego dla danego okręgu.

Skattekort

Norweska karta podatkowa. Od 2014 roku karta podatkowa jest zamawiana i generowana elektronicznie oraz pobierana przez pracodawcę.

Skatteopgjør (ang. Tax Assessment Notice)

Wynik rozliczenia podatkowego zawierający informację o zwrocie lub możliwej dopłacie podatku w Norwegii.

Sluttattest

Jest to świadectwo pracy, które wystawia pracodawca po zakończeniu współpracy.

Standardfradrag 10%

Ulga podatkowa 10% nazywana potocznie zniżką 10%. Szczególnie opłacalna dla osób, które same ponosiły koszty utrzymania i życia w okresie zatrudnienia w Norwegii, a nie mają prawa do innych odpisów. Ulga 10% przysługuje osobom, dla których rok ubiegły był pierwszym lub drugim rokiem pracy w Norwegii. Została zniesiona od roku 2019.

Trygdeavgift

Składka na ubezpieczenie społeczne, będąca odpowiednikiem składki ZUS w Polsce. Pobierana jest automatycznie, razem z zaliczką podatku dochodowego. Wysokość składki w 2018 roku wynosiła 8,2% rocznego dochodu brutto.

Uekte grensearbeider

Osoba, która nie spełnia warunków pracownika przygranicznego czyli m.in. podróżowania min. raz w tygodniu między Norwegią a Polską, ale w okresie przed pójściem na permittering pracowała w stałym systemie rotacyjnym, regularnie wykorzystując swoje wypracowane nadgodziny na wizyty w kraju interesu życiowego.

Utliknet skatt

Pozycja znajdująca się na dokumencie Skatteoppgjør, przedstawiająca sumę podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie społeczne należne za dany rok podatkowy.

Utskrift av likningen (ang. Tax Assessment)

Dokument dostarczany razem z wynikiem rozliczenia podatkowego (Skatteoppgjør), wyszczególniający dochody, ulgi, majątek oraz dług podatnika w danym roku.

Utvidet barnetrygd

Rozszerzony zasiłek rodzinny. Pobieranie rozszerzonego zasiłku rodzinnego daje prawo do specjalnego odpisu podatkowego dla samotnego rodzica (norw. særfradrag for enslig forsørger).