Nawet 15% rabatu na S1 i EKUZ

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Polityka prywatności

1. WARUNKI OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.multinor.no zwanego dalej „Serwisem” lub „Portalem”.

Administratorem Twoich danych osobowych jest MultiNOR sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000546209, o numerze NIP: 584-273-49-23, REGON: 222044787 (dalej: „MultiNOR”, „my”, „Spółka”). Możesz się z nami zawsze skontaktować wysyłając e-mail pod adres: info@multinor.no lub dzwoniąc pod numer +48 58 74-307-53.

Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
W celu korzystania z Serwisu użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

2. DEFINICJE

Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu, przede wszystkim dane osób odwiedzających Serwis, które wypełniają formularze zamieszczone przez Administratora. Przetwarzane w tym celu przez Administratora dane osobowe zawarte w formularzu obejmują zakres niezbędny dla realizacji usług. W zależności od dobrowolnie udzielonej zgody, Administrator danych może przetwarzać dane użytkowników w celu przesyłania im informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzamy Twoje dane przede wszystkim w celu wykonania usług konsultingowych związanych z pracą, pobytem oraz działalnością gospodarczą prowadzoną w Norwegii, mogących polegać w szczególności na weryfikacji przekazanych informacji i dokumentów oraz przygotowaniu projektów pism i dokumentów w szczególności z zakresu: rozliczeń podatkowych, odwołań od decyzji organów podatkowych, pomocy przy sporządzeniu dokumentacji niezbędnej dla otrzymania zasiłków rodzinnych, zasiłków opiekuńczych, rodzicielskich, jednorazowej zapomogi (becikowego), zasiłków dla bezrobotnych, jak również Usługi w zakresie tłumaczeń, spraw meldunkowych i aktualizacji adresu, ubezpieczeń medycznych. Dlatego też podstawą prawną i jednocześnie celem przetwarzania podawanych przez Ciebie danych osobowych jest zazwyczaj wykonanie zawartej z Tobą umowy. Na tej podstawie możemy przetwarzać dostarczane informacje w celu wykonania zleconej nam przez Ciebie umowy, kontaktowania się z Tobą w związku z jej realizacją a także do rozwiązywania problemów technicznych, odpowiedzi na Twoje ewentualne zgłoszenia i reklamacje.

2. Dodatkowo możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu MultiNOR związanego ze świadczeniem usług oraz naszych zaufanych partnerów, w tym do:

 • a) prowadzenia badań i analiz oczekiwań i potrzeb klientów oraz ulepszania i wprowadzania nowych usług, a także w celach statystycznych,
 • b) przekazywania Tobie informacji handlowych i treści marketingowych dotyczących produktów lub usług oferowanych przez nas lub naszych partnerów – w zakresie dozwolonym prawnie, w tym również za Twoją zgodą, za pomocą różnych dostępnych środków komunikacji,
 • c) dopasowania reklam i kanałów komunikacji marketingowej do Twoich zainteresowań – zależnie od podanych danych, ustawień Twojego konta i przeglądanych przez Ciebie treści, przy czym podobnie jak wielu innych dostawców, w zależności od Twojej zgody lub ustawień przeglądarki internetowej możemy w tym celu wykorzystywać pliki cookies i inne podobne technologie, aby poznać skąd dowiedziałeś się o naszych usługach lub jakie strony odwiedzasz przed lub po wizycie w Portalu, abyśmy mogli lepiej poznać Twoje potrzeby i ulepszać nasze usługi,
 • d) organizacji lub współorganizacji akcji promocyjnych lub programów lojalnościowych wraz z naszymi partnerami,
 • e) obsługi usług płatniczych oraz innych pomocniczych usług osób trzecich, z których korzystamy świadcząc dla Ciebie usługi,
 • f) komunikacji z Tobą w innych celach niż związane wprost z zawarciem umowy,
 • g) zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z naszych stron internetowych i baz danych, egzekwowania Regulaminu świadczenia usług, do przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz do zachowania poprawności i ciągłości działania naszych systemów, w tym także poprzez tworzenie kopii zapasowych,
 • h) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń MultiNOR oraz wykazania spełnienia przez MultiNOR obowiązków wynikających z przepisów prawa.

3. Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody – np. na przesyłanie informacji handlowych – możesz zawsze wycofać swoją zgodę poprzez kliknięcie odsyłacza znajdującego się w wiadomości e-mail, zmieniając ustawienia konta w panelu klienta lub kontaktując się z nami. Przepisy prawa mogą nakładać na nas także obowiązek przetwarzania Twoich danych w celach rozliczeń podatkowych i rachunkowych tytułem płatności za wykonane przez nas usługi.

4. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów, tj. w szczególności przez okres realizacji usługi na Twoją rzecz, a także po tym czasie – przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez MultiNOR prawnie uzasadnionych interesów administratora danych w zakreślonym wyżej zakresie (w tym w szczególności do dochodzenia i obrony roszczeń MultiNOR), chyba że poprosisz nas i wspólnie ustalimy, że będziemy mogli przechować Twoje dane dłużej, przez określony czas. Jeśli Twoje dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody będziemy je przetwarzać do czasu jej wycofania przez Ciebie takiej zgody.

5. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, lecz część informacji jest nam niezbędna do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług na Twoją rzecz lub abyś mógł skorzystać z innych ofert naszych lub naszych partnerów. Zawsze oznaczamy pola i informacje, które są niezbędne, abyśmy mogli zawrzeć z Tobą i wykonać umowę lub musimy nimi dysponować, aby wykonać obowiązki prawne.

6. Twoje dane oraz przekazane przez Ciebie treści mogą zostać udostępnione mogą zostać udostępnione organom państwowym lub naszym zaufanym partnerom – wybranym w zależności od rodzaju wybranej przez Ciebie usługi – np. norweskim organom podatkowym przez system Altinn, przez system NAV, tłumaczom, ubezpieczycielom, pośrednikom kredytowym i ubezpieczeniowym. Możemy przekazać Twoje dane także partnerom, którzy świadczą dla nas usługi pomocnicze, takie jak obsługa klienta, obsługa płatności, profesjonalni doradcy czy firmom świadczącym usługi hostingowe i analityczne. Nie przekazujemy naszym partnerom danych umożliwiających im zidentyfikowanie Ciebie, chyba że jest to konieczne do zawarcia lub realizacji zawartej z Tobą umowy (np. organom podatkowym, firmom obsługującym płatności, tłumaczom) lub jeśli się na to uprzednio zgodzisz. Będziemy mogli udostępnić Twoje dane także organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które w naszym uzasadnionym przekonaniu wynikać będą z przepisów prawa.

7. Twoje dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do naszych usługodawców w krajach, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, w tym podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych uczestniczących w programie Tarczy Prywatności, lub na podstawie szczególnej treści umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – tzw. standardowych klauzul umownych ochrony danych osobowych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Będziesz mógł uzyskać kopię przekazanych danych, kontaktując się z nami.

8. Udostępniając Ci usługi w Portalu będziemy przetwarzać Twoje dane automatycznie, w tym także poprzez profilowanie polegające na wykorzystaniu niektórych znanych nam informacji o Tobie do analizy lub prognozy Twoich preferencji osobistych, zainteresowań lub potrzeb, lecz będziemy to robić tylko w celu personalizacji możliwości korzystania przez Ciebie z Portalu lub lepszego dopasowania reklam i informacji handlowych do Twoich potrzeb, dlatego nigdy nie będzie to wywoływać u Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

9. Wszystkim osobom, których dane osobowe chronione są na podstawie RODO, tj. unijnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych, przysługuje szereg praw wynikających z przetwarzania ich danych osobowych, w tym:

 • a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – gdy zauważysz, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – pod warunkiem jednak, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane (np. pod warunkiem usunięcia konta) albo wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych albo cofniesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania albo dane przetwarzane są niezgodnie z prawem lub muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
 • d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy wskażesz, że Twoje dane są nieprawidłowe, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem lecz nie chcesz ich usunięcia, gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale będą potrzebne Tobie do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, lub gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu,
 • e) prawo do przenoszenia danych osobowych – jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny na podstawie zawartej z Tobą umowy lub na podstawie Twojej zgody,
 • f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania – jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu a sprzeciw uzasadniony jest Twoją szczególną sytuacją oraz kiedy przetwarzamy Twoje dane na potrzeby marketingu bezpośredniego i profilujemy Twoje dane w celach marketingowych.

10. Wszystkie prośby dotyczące wykonania powyższych praw możesz złożyć pisemnie lub wiadomością e-mail pod adresy MultiNOR wskazane powyżej. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twoje prośby niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od ich otrzymania, chyba że okażą się liczne lub skomplikowane. Wszystkie prośby są wolne od opłat, lecz jeśli okażą się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, będziemy mogli pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając koszty prowadzenia komunikacji lub wykonania żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z takim żądaniem.

11. Jeśli uznasz, że MultiNOR naruszył przepisy prawa przetwarzając Twoje dane osobowe, napisz do nas pod adres e-mail: info@multinor.no. Przysługuje też Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym począwszy od 25 maja 2018 roku będzie w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. DOSTĘP DO DANYCH OSÓB TRZECICH

Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

5. ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych oświadcza, że dane osobowe użytkowników przetwarzane są na podstawie RODO, tj. unijnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

6. MECHANIZM COOKIES

Administrator wykorzystuje Cookies Własne i Inne Technologie w następujących celach:

Konfiguracji serwisu

- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,

- rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,

- zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika,

- zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

- rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

- utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

- optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora

Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

Zapamiętania lokalizacji użytkownika

- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

Analiz i badań oraz audytu oglądalności

- tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne i Inne Technologie w następujących celach:

- prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego (m.in. vimeo.com, youtube.com, wrzuta.pl)

- zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (m.in. Google Analytics)

- prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Jak zarządzać plikami cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

- Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

- Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

- Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

- Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

- Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

7. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

8. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. 1

9. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.


Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

25.09.2019

Masz pytania? Napisz do nas!

Będziemy przetwarzać Twoje dane na zasadach opisanych w prosty i przejrzysty sposób w Polityce Prywatności. Przesłane w formularzu dane będą przetwarzane w celu kontaktu w związku   przesłaną wiadomością.

Administratorem Twoich danych osobowych jest MultiNOR sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B, KRS 0000546209, NIP: 584-273-49-23.

Kontakt

Infolinia czynna Pn, Śr, Czw, Pt 8:00-16:00
Wt 8:00-18:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.