Nawet 15% rabatu na S1 i EKUZ

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Regulamin usług

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez MultiNOR

Dziękując za zainteresowanie usługami MultiNOR, pragniemy przedstawić Państwu niniejszy Regulamin, który określa sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez MultiNOR za pośrednictwem Strony Internetowej oraz zawiera zasady postępowania, którymi kierować się będziemy w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług.

Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez MultiNOR drogą elektroniczną, wymagania techniczne, warunki ich świadczenia, w tym uprawnienia, obowiązki oraz zasady ochrony danych osobowych Klienta, jak również uprawnienia i obowiązki MultiNOR oraz zasady wyłączenia odpowiedzialności z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:

 • ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 683),
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 1204 ze zm.),
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.),
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§ 1.
Wyjaśnienie pojęć

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:

1) MultiNOR – MultiNOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000546209, o numerze NIP: 584-273-49-23 - usługodawca świadczący za pośrednictwem Strony Internetowej Usługi bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

2) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która może składać Zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej na usługi świadczone przez MultiNOR, zwana w treści niniejszego Regulaminu także „Usługobiorcą”.

3) Strona Internetowa – oznacza stronę internetową pod adresem elektronicznym www.multinor.no stanowiącą własność podmiotową MultiNOR lub pod adresem www.mojanorwegia.pl – będącą własnością Inventive Logic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000709320, o numerze NIP: 957-09-36-720.

4) Konsument – osoba fizyczna składająca za pośrednictwem Strony Internetowej Zamówienie na Usługę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

5) Zamówienie – rozumiane jako oświadczenie woli Klienta o zawarciu Umowy na odległość za pośrednictwem Strony Internetowej poprzez wypełnienie Formularza na usługi świadczone przez MultiNOR.

6) Formularz – udostępniony elektronicznie, na Stronie Internetowej lub innych stronach do których odsyła Strona Internetowa szablon zgłoszenia, za pomocą którego Klient składa Zamówienie i przekazuje swoje Dane Osobowe, w tym dane kontaktowe, a także potrzebne dla wykonania Usługi informacje oraz dokumenty.

7) Usługa – każda usługa, jaką świadczy MultiNOR na rzecz Klienta drogą elektroniczną, na podstawie umowy zawartej na odległość, tj. przy wykorzystaniu jednego lub więcej środka porozumiewania się na odległość, w szczególności za pośrednictwem Strony Internetowej lub telefonicznie.

8) Weryfikacja – część świadczonej przez MultiNOR Usługi polegająca na analizie danych przekazanych przez Klienta, weryfikacji ich kompletności oraz przekazaniu Klientowi zapotrzebowania informacyjnego albo potwierdzenia kompletności danych i gotowości MultiNOR do wykonania pozostałej części Usługi.

9) Cena – oznacza łączne wynagrodzenie MultiNOR za świadczone na rzecz Klienta Usługi wraz z podatkami, umieszczone w cenniku zamieszczonym na Stronie Internetowej, z zastrzeżeniem, że w przypadku usługi, w której zakres wchodzi tłumaczenie, Cena zostanie obliczona przez MultiNOR na podstawie dokumentów nadesłanych przez Klienta według kryteriów zawartych w Cenniku.

10) Cennik – umieszczone na Stronie Internetowej zestawienie najpopularniejszych Usług świadczonych przez MultiNOR wraz z odpowiadającymi im wartościami wynagrodzenia za Usługę.

11) Płatność – czynność polegająca na zapłacie Ceny w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

12) Realizacja Zamówienia - czas niezbędny do wykonania Usługi przez MultiNOR, który liczony jest od dnia wpływu do MultiNOR dostarczonych przez Klienta wszelkich dokumentów niezbędnych do wykonania usługi drogą elektroniczną, tj. załączonych do Formularza lub przesłanych jako załącznik do wiadomości elektronicznej (e-mail) na adres:info@multinor.nolub inny bezpośredni adres e-mail konsultanta MultiNOR lub przekazanych podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem MultiNOR.

13) Dane Osobowe – informacje umożliwiające zidentyfikowanie Klienta, będącego osobą fizyczną oraz inne udostępnione przez Klienta wobec MultiNOR dane, w szczególności przekazane poprzez Formularz lub zamieszczony na Stronie Internetowej formularz kontaktowy lub telefonicznie, przetwarzane w celu świadczenia Usługi przez MultiNOR oraz jej rozliczenia.

14) Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta na odległość bez jednoczesnej obecności stron, potwierdzona drogą elektroniczną w wiadomości przesłanej przez MultiNOR pod wskazany przez Klienta adres e-mail.

15) Strony – Klient i MultiNOR.

16) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną przez MultiNOR.

§ 2.
Ogólne warunki świadczenia Usług

1. Dokonując Zamówienia i zawierając z MultiNOR Umowę, Klient przyjmuje do wiadomości, że:

 • 1) świadczenie Usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • 2) znany mu jest następujący adres elektroniczny oraz firma, siedziba i adres oraz numery KRS, NIP i REGON MultiNOR:
  • MultiNOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B
   adres e-mail: info@multinor.no
   Strona Internetowa: www.multinor.no oraz www.mojanorwegia.pl
   KRS: 0000546209
   NIP: 584-273-49-23
   REGON: 222044787
 • 3) kontakt z MultiNOR dotyczący świadczenia Usług odbywa się:
  • a) drogą mailową na adres MultiNOR: info@multinor.no lub inny bezpośredni adres e-mail konsultanta prowadzącego sprawę Klienta,
  • b) telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00
   • -Klienci polskojęzyczni: numer NO +47 21 999 409, numer PL +48 58 743 07 53,
   • -Klienci litewskojęzyczni: numer NO +47 21 935 310, numer LT +370 52 077878,
  • c) za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie Internetowej lub stronach internetowych partnerów MultiNOR;
 • 4) w przypadku kontaktu telefonicznego Klienta dzwoniącego w obrębie tego samego numeru kierunkowego, opłata za połączenie naliczana jest jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy. W przypadku kontaktu telefonicznego Klienta dzwoniącego na numer kierunkowy inny niż ten, z którego dzwoni Klient, może on ponosić dodatkowe opłaty związane z rozmową telefoniczną, zgodnie z taryfą dostawcy.

2. Korzystanie ze Strony Internetowej przez Klienta oraz zamawianie Usług i zawieranie Umów – w tym także po rozmowie telefonicznej z konsultantem MultiNOR – odbywa się na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

3. Warunkiem korzystania ze Strony Internetowej oraz świadczenia Usług, w tym odbioru rezultatu wykonanej Usługi, jest dysponowanie przez Klienta sprzętem komputerowym lub innym urządzeniem elektronicznym z zainstalowanym i aktualnym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz z dostępem do sieci Internet.

4. Klient nie może przekazywać za pomocą Strony Internetowej oraz Formularza, a także z wykorzystaniem innych środków komunikacji z MultiNOR – w tym telefonicznie i poprzez wiadomości SMS – treści o charakterze bezprawnym, w tym treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nakłaniających do popełnienia czynu zabronionego, a także wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych dla MultiNOR i jego konsultantów.

5. Zawartość Strony Internetowej i umieszczonych na niej danych, załączników stanowi własność MultiNOR i jest prawnie chroniona.

6. Nazwy handlowe, opisy oraz znaki towarowe opublikowane na Stronie Internetowej podlegają ochronie prawnej, a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą MultiNOR.

7. MultiNOR zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia Usług na rzecz Klientów, którzy naruszają postanowienia Regulaminu – lub odstąpienia od Umowy w części dotyczącej niezrealizowanego Zakresu Usługi w każdym czasie, w następujących przypadkach:

 • 1) kiedy po powzięciu informacji o naruszeniu Regulaminu przez Klienta – w tym w szczególności zakazu przekazywania treści o charakterze bezprawnym, o którym mowa w § 2 ust. 4 powyżej;
 • 2) jeżeli Klient postępuje w kontaktach z MultiNOR wbrew zasadom współżycia społecznego, w szczególności żądając od MultiNOR podjęcia czynności lub świadczenia usług pozostających poza zakresem Umowy lub nakłaniając MultiNOR do wykonania Usługi w taki sposób, że jej rezultat mógłby zostać wykorzystany niezgodnie z prawem lub niezgodnie z przeznaczeniem Usługi;
 • 3) jeżeli według rozsądnej oceny MultiNOR okoliczności faktyczne przedstawione przez Klienta lub ustalone przez MultiNOR we własnym zakresie wskazują na zawiły lub szczególnie skomplikowany albo niestandardowy charakter sprawy mającej być przedmiotem Usługi albo będącej przedmiotem Usługi, w szczególności (lecz nie wyłącznie) gdy stopień skomplikowania Usługi wymagałby nakładów pracy MultiNOR niewspółmiernych do oferowanej Ceny Usługi.

§ 3.
Zakres Usługi MultiNOR.
Zawarcie i realizacja Umowy o świadczenie Usług

1. MultiNOR świadczy Usługi konsultingowe polegające na doradztwie Klientom, Weryfikacji przekazanych informacji i Dokumentów oraz przygotowaniu projektów pism i dokumentów w szczególności z zakresu: rozliczeń podatkowych, odwołań od decyzji organów podatkowych, pomocy przy sporządzeniu dokumentacji niezbędnej dla otrzymania zasiłków rodzinnych, zasiłków opiekuńczych, rodzicielskich, jednorazowej zapomogi (becikowego), zasiłków dla bezrobotnych, jak również Usługi w zakresie tłumaczeń, spraw meldunkowych i aktualizacji adresu, ubezpieczeń medycznych oraz innych usług związanych z pracą, pobytem oraz działalnością gospodarczą prowadzoną w Norwegii. MultiNOR świadczyć może również inne Usługi niż wskazane powyżej, w tym w szczególności usługi pośrednictwa kredytowego lub ubezpieczeniowego, przy czym w każdym przypadku niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie w całości do takich, a także wszelkich innych Usług świadczonych przez MultiNOR– chyba że odrębne, szczegółowe regulaminy stanowią inaczej. MultiNOR świadczy Usługi wyłącznie w oparciu o dokumenty i dane dostarczone przez Klienta.

2. Świadczenie Usług jest odpłatne. MultiNOR realizuje Usługi, w tym Weryfikację, co do zasady wyłącznie po uzyskaniu pełnej zapłaty Ceny od Klienta, chyba że MultiNOR wyraźnie zobowiązał się rozpocząć świadczenie Usług przed uzyskaniem częściowej lub pełnej zapłaty Ceny.

3. W celu złożenia Zamówienia na świadczenie Usług Klient wybiera interesującą go Usługę oraz wypełnia odpowiedni Formularz na Stronie Internetowej, podając potrzebne informacje, w tym Dane Osobowe, oraz przesyłając niezbędne dokumenty.

4. MultiNOR nie wykonuje wstępnych, poglądowych wersji rezultatu świadczonych Usług, w tym w szczególności wstępnych kalkulacji rozliczeń podatkowych.

5. Klient przyjmuje do wiadomości, że MultiNOR nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania i prawidłowość oceny treści dokumentów przygotowanych w ramach świadczonych Usług przez jakiekolwiek osoby trzecie, w tym w szczególności – lecz nie wyłącznie – organy administracji skarbowej Królestwa Norwegii. Szczegółowe zasady odpowiedzialności MultiNOR określone zostały w § 7 Regulaminu. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że w razie popełnienia błędu przez norweską administrację skarbową czy nieuwzględnienia przysługujących ulg, Klientowi może przysługiwać prawo do odwołania od wyniku rozliczenia podatkowego – zgodnie z przepisami prawa Królestwa Norwegii. Przygotowanie odwołania od decyzji organów podatkowych jest odrębną Usługą MultiNOR, uwzględnioną w Cenniku, ma charakter nieobowiązkowy oraz przygotowywane jest na wyraźne zlecenie Klienta na podstawie odrębnej Umowy.

6. Klient przyjmuje do wiadomości, że MultiNOR nie ma wpływu na tempo i sposób działania norweskiej administracji skarbowej lub innych organów, od których może zależeć uzyskanie niezbędnych do wykonania Usługi dokumentów, rozliczenie podatku czy rozstrzygnięcie sprawy, której dotyczyła Usługa. Według najlepszej wiedzy MultiNOR wyniki rozliczeń podatkowych publikowane są cyklicznie w okresie od około drugiej połowy czerwca do końca października. Wypłata ewentualnych zwrotów podatku nie jest obowiązkiem MultiNOR, lecz norweskiej administracji skarbowej i z reguły następuje w ciągu 21 dni od daty publikacji wyniku rozliczenia podatkowego.

7. Klient przyjmuje do wiadomości, że termin na składanie zeznań podatkowych w Królestwie Norwegii upływa w dniu 31 maja. MultiNOR nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedochowania powyższego terminu przez Klienta lub zlecenia wykonania Usługi i dostarczenie kompletu danych i dokumentów potrzebnych do jej wykonania zgodnie z przepisami Królestwa Norwegii w terminie nie krótszym niż 10 dni roboczych przed dniem 31 maja (lub nie krótszym niż 24 dni jeśli Klient nie złoży żądania jak w ust. 17 poniżej), a który według rozsądnej oceny i w zależności od stopnia skomplikowania rozliczenia Klienta pozwoli na wykonanie Usługi najpóźniej w dniu 31 maja.

8. Po wyborze na Stronie Internetowej interesującej Klienta Usługi, Klient zostaje przekierowany na odpowiednią podstronę, gdzie wypełnia Formularz, w którym podaje informacje, w tym Dane Osobowe, które są konieczne do realizacji Umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem Umowy. Przekazywanymi informacjami, niezbędnymi dla należytego wykonania Usługi, są w szczególności: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail, a także wszelkie numery personalne, identyfikacyjne, etc.

9. Warunkiem przekazania do MultiNOR Danych Osobowych oraz informacji niezbędnych do wykonania Usługi, o których mowa w ust. 8, jest złożenie przez Klienta oświadczenia wyrażonego poprzez zaznaczenie okienka check-box, że Klient zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia o następującej treści: „Zapoznałem się z treścią i akceptuję treść Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez MultiNOR oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania”. Jednocześnie, bezpośrednio przed wysłaniem Formularza, Klient uzyskuje informacje dotyczące przetwarzania jego danych osobowych o treści: „Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MultiNOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000546209, o numerze NIP: 584-273-49-23 oraz mogą zostać przekazane do współpracującego z MultiNOR sp. z o.o. sp. k. właściciela portalu MojaNorwegia.pl – Inventive Logic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000709320, o numerze NIP: 957-09-36-720, przy czym Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług MultiNOR sp. z o.o. sp. k. oraz, w zależności od Pani/Pana uprzedniej zgody, mogą być wykorzystane także w celu przekazywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług Multinor sp. z o.o. sp. k., a także w celu przedstawienia i zaoferowania przez Multinor sp. z o.o. sp. k. lub jej partnerów innych produktów lub usług związanych w szczególności z pobytem i pracą w Norwegii. Zostałem pouczony, że przysługuje mi prawo wglądu do treści swych danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w każdym czasie”.

10. Wysyłając Formularz, Klient może także wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, składając poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka check-box oświadczenie dotyczące tej zgody.

11. Przekazanie danych przez Formularz oraz akceptacja Regulaminu i treści pouczenia jak w ust. 9 powyżej są dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Usługi.

12. Zakres informacji wymaganych od Klienta uzależniony jest od wybranej Usługi. MultiNOR może przedstawić Klientowi wstępną, minimalną listę dokumentów niezbędnych do wykonania Usługi za pośrednictwem Formularza, przed zawarciem Umowy, przy czym MultiNOR jednocześnie zastrzega, że lista ta nie jest wyłączna i dopiero po przesłaniu przez Klienta części lub całości dokumentów ze wstępnej listy możliwe będzie potwierdzenie kompletności dokumentów lub informacji o potrzebie przesłania dodatkowych danych lub dokumentów. Dla uniknięcia wątpliwości, Klient przyjmuje do wiadomości, że w zależności od okoliczności konkretnej sprawy Klienta świadczenie Usługi może wymagać przedłożenia przez Klienta dodatkowych dokumentów, innych niż wymienione na Stronie Internetowej lub w Formularzu, takich jak, w szczególności: wcześniejsze rozliczenia, bilanse, pozwolenia czy umowy, które według wiedzy i doświadczenia MultiNOR niezbędne są/będą do należytego wykonania Usługi (dalej: „Dokumenty”) oraz zobowiązuje się do niezwłocznego przedstawienia takich Dokumentów niezbędnych w ocenie MultiNOR do wykonania Usługi. Jeżeli MultiNOR przedstawi listę niezbędnych dokumentów, przechodząc do kolejnej strony Formularza Klient potwierdza, że zapoznał się z listą dokumentów niezbędnych do wykonania Usługi oraz ją akceptuje.

13. W celu umożliwienia realizacji Usługi i złożenia Zamówienia Klient załącza wymagane Dokumenty w formie elektronicznej podczas wypełniania Formularza – w formie pliku graficznego lub zeskanowanego Dokumentu – z wykorzystaniem funkcjonalności Formularza albo – jeśli zostanie to uzgodnione z MultiNOR – poprzez przesłanie wiadomości e-mail do MultiNOR przy czym Klient może również korzystać z telefonicznej, zdalnej pomocy konsultantów MultiNOR, którzy mogą pomóc w wypełnieniu Formularza. W każdym przypadku w celu zawarcia Umowy lub umożliwienia realizacji Usługi Klient powinien jednak prawidłowo wysłać wypełniony Formularz, zgodnie z Regulaminem.

14. MultiNOR nie przyjmuje oryginałów Dokumentów, a w przypadku nadesłania przez Klienta oryginałów Dokumentów MultiNOR niezwłocznie odsyła je pod znany MultiNOR adres Klienta. MultiNOR co do zasady nie archiwizuje Dokumentów, chyba że wyraźnie zostanie to uzgodnione z Klientem, a także nie przekazuje Klientowi dokumentów po wykonaniu Usługi, z zastrzeżeniem realizacji Usług objętych kolejną Umową.

15. Składając Zamówienie oraz akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na dostarczenie potwierdzenia zawarcia Umowy przez Klienta drogą elektroniczną.

16. Przed złożeniem Zamówienia, Klient wyraźnie potwierdza, że ma świadomość obowiązku zapłaty za Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego słowami „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” albo składając wyraźne oświadczenie woli związania Umową z MultiNOR podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem MultiNOR (jeśli dotyczy). Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia przez Klienta przy powyższym przycisku albo podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem MultiNOR (jeśli dotyczy) MultiNOR przypomina przedmiot Zamówienia, łączną Cenę za wykonanie Usługi lub sposób jej obliczenia (w szczególności poprzez odnośnik do Cennika).

17. Jeżeli na żądanie Klienta świadczenie Usługi ma się rozpocząć przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, Klient składa również takie wyraźne oświadczenie poprzez zaznaczenie okienka check-box o treści: „Proszę o rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie odstąpienia od umowy i skutkach jego wykonania oraz że w przypadku pełnej realizacji usługi przez MultiNOR w tym czasie utracę prawo do odstąpienia od umowy” lub równoważne oświadczenie podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem MultiNOR (jeśli dotyczy). Klient może wyrazić taką zgodę również później – poprzez dowolną funkcjonalność udostępnioną przez MultiNOR lub podczas rozmowy czy korespondencji z konsultantem MultiNOR.

18. Jeżeli Zamówienie zostanie złożone za pośrednictwem Formularza dostępnego na Stronie Internetowej, Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia Zamówienia, tj. w momencie skutecznego wysłania Formularza przez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Jeżeli Zamówienie zostanie złożone podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem MultiNOR, Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia przez Klienta wyraźnego oświadczenia woli związania się Umową – złożenia zamówienia świadczenia Usługi.

19. W rozsądnym czasie, niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje od MultiNOR na podany w Formularzu adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy („Potwierdzenie”), tj. jedną lub więcej wiadomości e-mail zawierających w szczególności:


 • a) niniejszy Regulamin,
 • b) pozostałe, szczegółowe warunki zawartej Umowy – tj. przedmiot Zamówienia i Cenę Usługi (z zastrzeżeniem ust. 23),
 • c) listę przesłanych Dokumentów oraz pozostałych do przesłania do MultiNOR Dokumentów, których dostarczenie przez Klienta jest niezbędne do wykonania Usługi,
 • d) przewidywany, orientacyjny czas Realizacji Zamówienia, w ciągu którego MultiNOR będzie w stanie wykonać Usługę, przy czym MultiNOR zastrzega, że termin może ulec zmianie w przypadku opóźnienia Klienta w nadesłaniu do MultiNOR wszystkich niezbędnych Dokumentów oraz informacji.

Dodatkowo, MultiNOR przesyła również Klientowi wraz z Potwierdzeniem lub we właściwym czasie fakturę pro forma z danymi do dokonania płatności lub linkiem do dokonania płatności elektronicznej albo zwykłą fakturę VAT, jeśli Klient dokonał już płatności.

20. Wypełnienie Formularza oraz złożenie Zamówienia może być dokonane lub kontynuowane także w późniejszym czasie oraz telefonicznie – z pomocą konsultanta MultiNOR. Jeżeli Klient nie dokończy wypełniania Formularza poprzez złożenie Zamówienia, MultiNOR może przesłać Klientowi pod podany w Formularzu adres e-mail link do wypełnianego Formularza, a także wykonać połączenie telefoniczne, wysyłać wiadomości SMS do Klienta, na co Klient wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin i składając oświadczenie dotyczące danych osobowych jak w ust. 9 powyżej. Umowa zawierana jest jednak poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia zgodnie z ust. 18 powyżej, tj. poprzez Formularz. Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane, o czym – w razie nagrywania rozmowy – Klient zostaje poinformowany na samym jej początku; jeśli Klient nie wyraża zgody na nagrywanie rozmowy w celu zawarcia Umowy Klient powinien skorzystać z Formularza dostępnego na Stronie Internetowej.

21. Po wysłaniu Formularza lub zawarciu Umowy (chyba że MultiNOR wyraźnie oświadczył, że przystąpi do świadczenia Usług przed otrzymaniem pełnej płatności) MultiNOR dokonuje Weryfikacji, badając kompletność przekazanych przez Klienta informacji i Dokumentów. MultiNOR może przesłać potwierdzenie kompletności informacji i Dokumentów albo, alternatywnie – w przypadku stwierdzenia przez MultiNOR braku informacji lub Dokumentów niezbędnych do świadczenia Usługi lub nieprawidłowego wypełnienia Formularza – MultiNOR niezwłocznie wzywa Klienta do uzupełnienia braków w dogodnej dla Klienta formie, podejmując próbę kontaktu z Klientem w drodze wiadomości e-mail, telefonicznie lub przez SMS. MultiNOR może w przypadku stwierdzenia wad lub braków w nadesłanych dokumentach lub przekazanych informacjach wydłużyć również termin Realizacji Usługi oraz wskazuje Klientowi nowy Czas Realizacji Usługi. Dla uniknięcia wątpliwości, informacja o pozytywnej Weryfikacji nie stanowi potwierdzenia prawdziwości i kompletności stanu faktycznego przedstawionego przez Klienta, lecz potwierdza jedynie kompletność danych niezbędnych do przygotowania rezultatu Usługi zgodnie z urzędowymi wymogami formalnymi.

22. MultiNOR oświadcza, a Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Weryfikacja przesłanych informacji oraz Dokumentów stanowi połowę, tj. 50% zakresu świadczonych Usług.

23. Usługa jest w pełni wykonana w momencie przesłania Klientowi wiadomości e-mail zawierającej link – łącze do miejsca w sieci Internet, z którego Klient ma możliwość pobrania do pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego przygotowanych w ramach Usługi dokumentów wraz z instrukcją dalszego postępowania w sprawie (jeśli dotyczy) oraz fakturą (jeśli nie została przesłana Klientowi wcześniej – w szczególności wraz z Potwierdzeniem) albo w momencie przesłania Klientowi tych dokumentów (w szczególności tłumaczeń) jako załączniki do wiadomości e-mail.

24. Jeżeli w wyniku rozsądnej oceny charakter Usługi, w szczególności Usługi z zakresu rozliczeń podatkowych, nie pozwala na wcześniejsze obliczenie wysokości Ceny, w tym ze względu na przyznanie określonego statusu podatnika przez właściwe organy podatkowe, bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia MultiNOR poinformuje Klienta o sposobie w jaki zostanie obliczona ostateczna Cena Usługi. Ostateczna Cena Usługi zostanie wykazana na fakturze załączonej do Potwierdzenia lub do wiadomości przesłanej Klientowi po wykonaniu Usługi.

25. Zważywszy, że Klient jest informowany o konieczności dostarczenia do MultiNOR Dokumentów lub informacji wskazanych w Formularzu jeszcze przed zawarciem Umowy – zarówno według pouczeń zawartych w Formularzu jak i zgodnie z informacjami przekazywanymi Klientowi telefonicznie przez konsultanta MultiNOR, nieuzupełnienie zgłoszonych przez MultiNOR braków wskazanych po Weryfikacji nie stanowi podstawy do zwrotu Klientowi całości lub części Ceny Usługi, w szczególności kosztów Weryfikacji stanowiących 50% Ceny Usługi, chyba że Klient wykaże, a MultiNOR potwierdzi, że Klient podjął wszelkie starania w celu uzyskania Dokumentu lub informacji, lecz ich otrzymanie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Klienta albo w innych szczególnych okolicznościach, według uznania MultiNOR. Wniosek o zwrot Ceny Usługi powinien zostać złożony na zasadach właściwych dla składania reklamacji – zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu. Ewentualny zwrot całości lub części Ceny w trybie niniejszego § 3 ust. 25 następuje w tej samej w walucie oraz w ten sam sposób, w który Klient dokonał zapłaty.

§ 4.
Warunki płatności za Usługi

1. Płatność za Usługi powinna zostać dokonana w całości z góry - przed wykonaniem Usługi, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wyjątkowo, MultiNOR zastrzega sobie prawo do umożliwienia Klientowi płatności dopiero po wykonaniu Usługi lub do wymagania płatności częściowych – o czym Klient zostanie wyraźnie poinformowany najpóźniej przy składaniu Zamówienia. W szczególności, rozliczenie z dołu może dotyczyć rozliczenia podatkowego.

3. Termin na dokonanie Płatności wynosi 3 (trzy) dni od daty zawarcia Umowy lub – w przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej – od dnia otrzymania faktury, z wyjątkiem Usług polegających na tłumaczeniach, za które Klient jest zobowiązany dokonać płatności najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od zawarcia Umowy. W szczególnych przypadkach MultiNOR, po uzgodnieniu z Klientem, może ustalić inny termin płatności.

4. MultiNOR uprawniony jest do powstrzymania się od świadczenia jakichkolwiek Usług i wykonywania czynności na rzecz Klienta do czasu otrzymania pełnej płatności, chyba że MultiNOR umożliwił płatność po wykonaniu Usługi.

5. Za dzień dokonania Płatności rozumie się datę zaksięgowania wpłaty na odpowiednim rachunku bankowym MultiNOR. MultiNOR przekazuje informacje o dostępnych sposobach płatności na początku składania Zamówienia.

6. Płatność może być dokonana w następujących walutach:

 • a) w złotówkach (PLN) lub koronach norweskich (NOK) – wówczas faktura zawiera Cenę w złotówkach oraz Cenę przeliczoną na korony norweskie według kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia roboczego poprzedzającego wystawienie faktury, przy czym wystawiona faktura może także zawierać Cenę w koronach norweskich przeliczoną na złotówki;
 • b) w euro (EUR) lub koronach norweskich (NOK) – wówczas faktura zawiera Cenę w euro oraz Cenę przeliczoną na korony norweskie według kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia roboczego poprzedzającego wystawienie faktury.

7. Płatność może być dokonana poprzez:

 • a) przelew bankowy,
 • b) przekaz pocztowy,
 • c) za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych.

8. Dla obniżenia kosztów Płatności MultiNOR dysponuje trzema rachunkami bankowymi: norweskim do płatności w NOK, polskim do płatności w PLN oraz kontem do płatności w euro, które wskazane są w serwisie płatności elektronicznych lub na odpowiedniej fakturze.

9. MultiNOR wskazuje, że w przypadku niedokonania przez Klienta płatności w terminie określonym w ust. 3, MultiNOR uprawniony jest – według swego wyboru – do odstąpienia od Umowy w całości lub w części (w szczególności w części poza Weryfikacją), w terminie jednego roku od zawarcia Umowy, skutecznego w chwili poinformowania Klienta wiadomością e-mail lub listem poleconym o wykonaniu tego prawa. W razie opóźnień Klienta z płatnością MultiNOR przysługuje prawo do niezwłocznego podjęcia działań windykacyjnych, bez dalszych wezwań – zarówno w drodze polubownej, jak również na drodze sądowej oraz egzekucji komorniczej.

§ 5.
Odstąpienie od Umowy

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, uprawnienie do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od jej zawarcia przysługuje jedynie Klientowi będącemu Konsumentem, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej. Akceptując Regulamin, Klient przyjmuje do wiadomości, że oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub na formularzu, którego wzór doręczany jest wraz z Potwierdzeniem, o którym mowa w § 3 ust. 19 Regulaminu.

2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku kiedy w przesłanym Zamówieniu,tj. oświadczeniu woli Klienta do zawarcia Umowy złoży wyraźną prośbę o wykonanie Usługi przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy – zgodnie z § 3 ust. 17 Regulaminu, a MultiNOR w pełni wykona Usługę w tym terminie w całości.

3. Niezależnie od § 2 ust. 7 oraz § 4 ust. 9 powyżej, MultiNOR zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w części poza Weryfikacją także w przypadkach, kiedy (i) po dokonaniu Weryfikacji i przesłaniu Klientowi informacji, że informacje lub Dokumentacja są niekompletne i nie pozwalają na prawidłowe wykonanie Usługi, (ii) Dokumentacja według interpretacji MultiNOR nie spełnia wymogów prawnych, co uniemożliwia prawidłowe wykonanie Usługi, (iii) informacje lub Dokumentacja otrzymane od Klienta budzi zastrzeżenie co do jej autentyczności lub jest nieczytelna – w każdym z przypadków po upływie 14 dni od wezwania Klienta do uzupełniania informacji i/lub Dokumentacji oraz nie później niż w terminie dwóch lat od zawarcia Umowy.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługa nie jest uważana za wykonaną i Klient nie jest zobowiązany do zapłaty Ceny w części proporcjonalnej do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia – w tym faktu, że wynagrodzenie MultiNOR tytułem Weryfikacji wynosi 50% Ceny Usługi.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, Klient otrzyma oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez MultiNOR na wskazany w Formularzu adres e-mail lub w formie pisemnej – listem poleconym.

§ 6.
Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych Klientów jest MultiNOR, którzy przetwarza dane podawane przez Klientów w celu i zakresie niezbędnym dla podjęcia działań mających na celu zawarcie Umowy o świadczenie Usług (przesłanie Zamówienia, wycena, potwierdzenie otrzymania Zamówienia – dotyczy tylko MultiNOR) oraz świadczenia Usług i ich rozliczania oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.

2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji Usługi. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania.

3. MultiNOR zobowiązuje się do ochrony i zarządzania Danymi Osobowymi z największą starannością.

4. Dane Osobowe mogą zostać powierzone partnerom MultiNOR – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu realizacji Usług objętych Umową oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług drogą elektroniczną i telefoniczną przez MultiNOR, w tym w szczególności Inventive Logic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000709320, o numerze NIP: 957-09-36-720.

5. Klient zachowuje wszelkie prawa wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo do wycofania zgody na przetwarzanie i przechowywanie Danych Osobowych, poprzez wniesienie pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, a także, że podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6. W zależności od wyrażonej zgody Klienta, o której mowa w § 3 ust. 10 Regulaminu, jego Dane Osobowe, w szczególności adres e-mail oraz numer telefonu, mogą służyć wysyłaniu przez MultiNOR informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może być w każdej chwili cofnięta przez Klienta.

§ 7.
Odpowiedzialność

1. MultiNOR zobowiązuje się do wykonania Usługi poprzez działanie z należytą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnego.

2. MultiNOR nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia formalne Klientów, kompletność informacji i Dokumentów niezbędnych do wykonania Usługi, nieprawdziwość lub nierzetelność danych przekazanych przez Klientów, działania osób trzecich, a także jakiekolwiek następstwa wyżej wymienionych zdarzeń, w tym poniesione szkody czy utracone korzyści, w szczególności za:

 • a) uchybienia formalne dokumentacji złożonej przez Klienta do odpowiednich organów, w tym za brak podpisu czy upływ terminu do jej złożenia;
 • b) niesatysfakcjonującą Klienta, a wynikającą z przedstawionych Dokumentów, kwotę zwrotu lub dopłaty podatku ustaloną przez organy podatkowe;
 • c) odmowę lub negatywne rozpatrzenie wniosku Klienta w wyniku postępowania właściwych organów, które nie nastąpiło z winy MultiNOR;
 • d) niezastosowanie się przez Klienta do instrukcji postępowania przekazanej przez MultiNOR wraz z wykonaną Usługą;
 • e) dostarczenie Klientowi (na e-mail lub wskazany adres zamieszkania) dokumentu będącego decyzją administracyjną lub wezwaniem Klienta do uzupełniania braków przez właściwy organ oraz brakiem zastosowania się Klienta do takich wezwań.

3. MultiNOR nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność składanych przez Klientów dokumentów, opracowanych przez MultiNOR, jeżeli ich pozytywne rozpoznanie zależy od uznaniowych kompetencji organu, do którego dokument był kierowany, a także za błędną lub niekompletną dokumentację złożoną przez Klienta. MultiNOR nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w ten sposób szkody oraz ich następstwa.

4. MultiNOR nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające po stronie organów państwowych i administracji skarbowej, w tym organów Królestwa Norwegii oraz za ich następstwa. W przypadku ustalenia zaistnienia takich błędów MultiNOR poinformuje Klienta niezwłocznie drogą telefoniczną, wiadomością e-mail lub SMS. Ustalenie zaistnienia błędu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie uchyla obowiązku Klienta do dokonania Płatności, a w przypadku ponowienia realizacji Usługi MultiNOR zastrzega sobie prawo do wskazania nowego terminu Realizacji Zamówienia oraz jej Ceny.

5. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego MultiNOR odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady w wykonanej Usłudze w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wykonania Usługi, z zastrzeżeniem § 7 Regulaminu.

6. Roszczenie o usunięcie wady przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumentów, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w §7 ust. 5 Regulaminu.

7. Jeżeli Usługa zostanie wykonana przez MultiNOR w sposób wadliwy, Klientowi przysługują uprawnienia możliwe do wykonania w następującej kolejności:

 • 1) żądanie usunięcia wad,
 • 2) roszczenie o obniżenie Ceny,
 • 3) odstąpienie od Umowy, przy czym prawo to nie przysługuje, jeżeli wada jest nieistotna.

8. Postanowienia ust. 7 nie mają zastosowania, jeżeli wada została już usunięta.

9. Roszczenia wynikające z wad wykonanej Usługi rozpoznawane są w postępowaniu reklamacyjnym, zgodnie z § 8 niniejszego Regulaminu.

10. MultiNOR nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność transakcji płatniczych dokonywanych przez Klientów, w szczególności za transakcje dokonywane za pośrednictwem serwisów płatności elektronicznych lub przekazu pocztowego.

§ 8.
Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wad przy wykonanej Usłudze, Klientowi przysługuje prawo złożenia wobec MultiNOR reklamacji.

2. Reklamacja powinna:

 • a) zostać przesłana na formularzu reklamacyjnym lub odpowiadającym mu, dostępnym na Stronie Internetowej albo wiadomością e-mail pod adres: info@multinor.no
 • b) zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Klienta;
 • c) zawierać aktualne dane Usługobiorcy umożliwiające kontakt zwrotny ze strony MultiNOR,
 • d) w przypadku żądania zwrotu pieniędzy lub złożenia wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 25 Regulaminu – także dane rozliczeniowe, w tym numer konta, umożliwiające zwrot całości lub części Ceny Klientowi, przy czym zwrot może nastąpić wyłącznie w tej samej walucie oraz w ten sam sposób, w który Klient dokonał zapłaty.

3. Termin wpływu reklamacji rozumie się jako dzień wprowadzenia jej do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że MultiNOR mógł zapoznać się z jego treścią. W każdym przypadku Klient otrzyma potwierdzenie wpływu reklamacji do MultiNOR poprzez wiadomość e-mail lub SMS.

4. MultiNOR rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej wpływu do MultiNOR.

5. W przypadku nieustosunkowania się do reklamacji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, reklamację uważa się za uwzględnioną.

6. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona lub uznana za uwzględnioną, MultiNOR zobowiązuje się do usunięcia wad wykonanej Usługi bez obciążania kosztami Klienta.

§ 9.
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, oraz ustawy o prawach konsumenta, o których mowa we wstępie.

2. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

3. Klient ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych z MultiNOR Umów.

4. W szczególności, sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Klient niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

5. Formularze elektroniczne wniosków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl

6. Klient będący Konsumentem może mieć także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez podmioty uprawnione do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej www.polubowne.pl

7. Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie na stronie www.multinor.no oraz przekazywany Klientowi na trwałym nośniku – wraz z Potwierdzeniem, jak również udostępniany jest na każde żądanie Klienta – w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie przez system teleinformatyczny, którym posługuje się Klient.

8. MultiNOR zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika, wprowadzania nowych lub usuwania dotychczas świadczonych Usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian w sposób nienaruszający praw Klientów oraz udzielania indywidualnych rabatów.

9. MultiNOR zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub nałożenia na MultiNOR określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania Strony Internetowej i obsługi Klientów, poprawy ochrony prywatności Klientów i zapobieganiu ewentualnym nadużyciom. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich ogłoszenia lub przekazania Klientowi.

10. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na wykonanie Umów zawartych przed ich wejściem w życie, chyba że postanowienia Regulaminu w nowym brzmieniu będą bardziej korzystne dla Klienta.


Gdańsk, 25 września 2019 r.Formularz odstąpienia od umowy
Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

Masz pytania? Napisz do nas!

Będziemy przetwarzać Twoje dane na zasadach opisanych w prosty i przejrzysty sposób w Polityce Prywatności. Przesłane w formularzu dane będą przetwarzane w celu kontaktu w związku   przesłaną wiadomością.

Administratorem Twoich danych osobowych jest MultiNOR sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B, KRS 0000546209, NIP: 584-273-49-23.

Kontakt

Infolinia czynna Pn, Śr, Czw, Pt 8:00-16:00
Wt 8:00-18:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.