Jūsų paskolos

Naujiena!

Patikrink savo paskolas Norvegijoje.

Nemokamai parsisiųsk ataskaitą apie savo paskolas ir kreditines korteles Norvegijoje

LT

Paslaugų reglamentas

ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ PER Multinor TEIKIMO REGLAMENTAS

Dėkodami už susidomėjimą MultiNOR paslaugomis, norime Jums pristatyti šį Reglamentą, kuris nustato paslaugų teikimo elektroniniu būdu MultiNOR Interneto Svetainėje taisykles, o taip pat nurodo taisykles, kuriomis vadovausimės, rūpindamasi aukščiausia teikiamų paslaugų kokybe.

Reglamentas nustato MultiNOR, elektroniniu būdu teikiamų paslaugų rūšis ir apimtį, techininius reikalavimus, ir jų teikimo paslaugas, tame pareigas ir įgaliojimus, o taip pat Kliento asmens duomenų apsaugą, MultiNOR pareigas ir įgaliojimus, o taip pat atsakomybės netaikymą dėl paslaugų teikimo elektroniniu būdu, sutarčių sudarymo ir nutraukimo sąlygas, o taip pat skundu svarstymų procedūras.

Šis reglamentas buvo sudarytas remiantis galiojančiomis teisės nuostatomis, ypatingai:

 • įstatymas iš 2014 m. gegužės 30 d., vartotojų teisės (t.y. Įst. leid. Nr. 2017, 683 poz.)
 • įstatymas iš 2002 m. liepos 18 d. dėl paslaugų teikimo elektroniniu būdu (Įst. leid. iš 2002 m., Nr. 144, poz. 1204 su įstatymo pakeitimu
 • iš 1997 m. rugpjūčio 29 d. dėl asmens duomenų apsaugos, t.y. Įst. leid. iš 2002 m., Nr. 101, poz. 926 su įstatymo pakeitimu
 • iš 1964 m. balandžio 23 d., Civilinis kodeksas (Įst. leid. iš 1964 m., Nr. 16, poz. 93 su pak.)

1 straipsnis.
Sąvokų paaiškinimas

Šiame Reglamente naudojamos sąvokos turi tokias reikšmes:

1) MultiNOR - MultiNOR uždaroji akcinė bendrovė, komanditinė ūkinė bendrija su būstine Gdanske (80-386), Lęborska 3B g, įrašyta į Nacionalinio teismo verslininkų registrą, tvarkomą Gdańsk-Północ Gdanske rajono teismo VII Nacionalinio teismo registro Ekonomikos skyriaus, registracijos numeris KRS 0000546209, Mokesčių identifikacijos kodas: 584-273-49-23 - paslaugų teikėjas teikiantis per Internetinę svetainę Paslaugas be Šalių vienalaikio buvimo, naudojant komunikacijos tinklus.

2) Klientas - fizinis asmuo, juridinis asmuo arba organizacinis vienetas, turintis teisę vykdyti teisinius veiksmus, kuris gali pateikti Užsakymą per Interneto Svetainę MultiNOR teikiamoms paslaugoms, šio Reglamento turinyje taip pat vadinamas "Paslaugų gavėju".

3) Interneto svetainė - reiškia interneto svetainę, kurios elektroninis adresas www.multinor.no kuri yra MultiNOR nuosavybe arba adresu www.mojanorwegia.pl - esanti Inventive Logic nuosavybe uždaroji akcinė bendrovė, komanditinė ūkinė bendrija su būstine Gdanske (80-386), Lęborska 3B g. įrašyta į Nacionalinio teismo verslininkų registrą, tvarkomą Gdańsk-Północ Gdanske rajono teismo VII Nacionalinio teismo registro Ekonomikos skyriaus, registracijos numeris KRS 0000709320, Mokesčių identifikacijos skyrius: 957-09-36-720

4) Vartotojas - fizinis asmuo pateikiantis per Interneto svetainę Užsakymą paslaugoms, tiesiogiai nesusijusioms su jo profesine arba ekonomine veikla.

5) Užsakymas - suprantama kaip Kliento valios pareiškimas dėl Sutarties sudarymo nuotoliniu būdu per Interneto svetainę, užpildant Formą dėl MultiNOR paslaugų teikimo.

6) Forma - prieinama elektroniniu būdu, Interneto svetainėje arba kitose svetainėse, kurias nurodo Interneto svetainė yra pareiškimo šablonas, su jo pagalba Klientas pateikia Užsakymą ir pateikia savo Asmens duomenis, tame kontaktinius duomenis, o taip pat reikalingas informacijas ir dokumentus, kad vykdyti Paslaugą.

7) Paslauga - kiekviena paslauga, kokia teikia MultiNOR Klientui elektroniniu būdu, pagal nuotoliniu būdu sudarytą sutartį, t.y. panaudojant vieną arba daugiau susitarimo priemonių nuotoliniu būdu, ypatingai per Interneto svetainę arba telefonu.

8) Tikrinimas - dalis MultiNOR teikiamos Paslaugos, kurios metu yra analizuojami Kliento pateikiami duomenys, atliekamas jų tikrinimas, o taip pat pateikimas Klientui informacijų arba duomenų komplekto patvirtinimas ir MultiNOR likusios Paslaugos dalies atlikimo parengimas.

9) Kaina - reiškia MultiNOR bendrą kainą už teikiamas paslaugas Klientui kartu su mokesčiais, esančiais kainoraštyje, kuris yra įkeltas į Interneto svetainę, su teise, paslaugos atveju, kur yra būtinas vertimas, Kaina skaičiuos MultiNOR remiantis dokumentais, kuriuos atsiunčia Klientas pagal kriterijus, esančius Kainoraštyje.

10) Kainoraštis - įkeltas į Interneto svetainę MutiNOR teikiamų, populiariausių Paslaugų apibendrinimas kartu su atitinkančiomis joms kainos vertėmis už Paslaugą.

11) Mokėjimas - tai Kainos mokėjimas, mūsų Reglamente nustatytu būdu.

12) Užsakymo vykdymas - laikas būtinas MultiNOR paslaugos įvykdymui, kuris yra skaičiuojamas nuo visų dokumentų atsiųntimo į MultiNOR datos, būtinų paslaugos elektroniniu būdu Kliento užsakymo vykdymui, t.y. pridėta prie Formos arba atsiųsta kaipelektroninio laiško (e-mail) priedas adresu: info@multinor.noarba kitu tiesioginiu MultiNOR konsultanto adresu arba pateikti pokalbio telefonu su MultiNOR konsultantu metu.

13) Asmens duomenys – Informacijos, kurių pagalba galima identifikuoti klientą, esanti fiziniu asmeniu, o taip pat kiti Kliento pateikti MultiNOR bendrovei duomenys, pateikiami Formoje arba įkelti į Interneto svetainę, kontaktinėje formoje arba telefonu, tvarkomi MultiNOR bendrovės dėl Paslaugos teikimo, o taip pat jos atsiskaitymo.

14) Sutartis - Paslaugų teikimo sutartis, sudaryta nuotoliniu būdu, be vienalaikio Šalių buvimo, patvirtinta elektroniniu būdu, MultiNOR bendrovės atsiųstame pranešime nurodytu Kliento el. paštu.

15) Šalys - Klientas ir MultiNOR

16) Reglamentas - MultiNOR bendrovės paslaugų teikimas elektroniniu būdu

2 straipsnis.
Bendros Paslaugų teikimo sąlygos

1. Siunčiant užsakymą ir sudarant su MultiNOR Sutartį, Klientas supranta, kad:

 • 1) Paslaugų teikimas vyksta naudojant teleinformacinę sistemą pagal įstatymą iš 2002 m. liepos 18 d. dėl paslaugų elektroniniu būdu teikimo;
 • 2) jis žino šį elektroninį adresą, o taip pat įmonę, jos būstinę ir adresą, o taip pat MultiNOR KRS (Nacionalinis teismo registras), PVM kodąir REGON įmonės kodą:
  • MultiNOR - MultiNOR uždaroji akcinė bendrovė, komanditinė ūkinė bendrija su būstine Gdanske (80-386), Lęborska 3B g, el.paštas: info@multinor.no Internetinė svetainė:
   www.mulinor.no, o taip pat www.mojanorwegia.pl KRS (Nacionalinis teismo registras) 0000546209, PVM kodas: 584-273-49-23 Įmonės kodas: 222044787
 • 3) kontaktas su MultiNOR dėl Paslaugų teikimo vyksta:
  • a) elektroniniu paštu MultiNOR adresu: info@multinor.no arba kitu tiesioginiu el. pašto adresu, konsultanto kuris užsiima Kliento reikalais,
  • b) telefonu, nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 08:00 val. iki 16:00 val.
   • -Klientai kalbantys lenkų kalba: Numeris NO +47 21 999 409, numeris PL +48 58 743 07 53,
   • -Klientai kalbantys lietuvių kalba: Numeris NO +47 21 935 310, numeris LT +370 52 077878,
  • c) su kontaktinės formos pagalba, kuri yra Interneto svetainėje arba MultiNOR partnerių interneto svetainėse.
 • 4) jeigu Klientas susisiektų telefonu, to pačio kryptinio numerio teritorijoje, skambučio kaina yra skaičiuojama kaip už įprastą telefoninį sujungimą, pagal tiekėjo tarifų paketą. Jeigu Klientas skambintų skirtingu kryptiniu numeriu (skirtingas regionas), gali jis mokėti papildomą kainą už telefoninį pokalbį pagal tiekėjo tarifą.

2. Kliento naudoijimasis Interneto Svetaine ir Paslaugų užsakymas ir Sutarties sudarymas – taip pat po telefoninio pokalbio su MultiNOR konsultantu - vyksta pagal taisykles, nustatytas šio Reglamento turinyje.

3. Interneto svetainės naudojimo, o taip pat Paslaugų teikimo, tame įvykdytos Paslaugos rezultato patvirtinimo sąlyga yra kompiuterinės įrangos arba kito elektroninio įtaiso, su įdiegta aktualia programa, kuri leidžia žiūrėti interneto svetaines ir yra prieiga į internetą Kliento turėjimas.

4. Klientas negali siųsti per Interneto svetainę arba Formą, o taip pat panaudojant kitas susisiekimo su MultiNOR priemones - tame telefonu ir per SMS žinutes -neteisėtus turinius, tame turinius pažeidžiančius trečiuosius asmenis, skatinančius vykdyti draudžiamus žingsnius, o taip pat vulgarius ir įžeidžiančius MultiNOR įmonę ir jų konsultantų žodžius.

5. Interneto svetainės turinys ir patalpinti jame duomenys, priedai yra MultiNOR nuosavybe ir yra teisiškai saugoma.

6. Prekiniai pavadinimai, aprašymai, o taip pat prekės ženklai patalpinti Interneto svetainėje yra teisiškai saugomi, o koks nors jų naudojimas gali vykti vien tik anksčiau gavus MultiNOR raštišką sutikimą.

7. MultiNOR pasilieka teisę atsisakyti teikti Paslaugas kiekvienu metu Klientams, kurie nesilaiko Reglamento - arba nutraukti Sutartį neįvykdytos Paslaugos dalies ribose, žemiau pateiktais atvejais:

 • 1) gavus informaciją apie Kliento pažeistą Reglamentą - tame ypatingai neteisėto turinio perdavimo draudimą, remiantis 2 straipsnio, 4 punktu;
 • 2) jei Klientas palaikant ryšius su MultiNOR nesilaiko socialinio sambūvio principų, ypač reikalaudamas iš MultiNOR imtis veiksmų ar teikti paslaugas, kurios neįeina į Sutarties nutarimus, arba įtikina MultiNOR atlikti Paslaugą tokiu būdu, kad jos rezultatas galėtų būti naudojamas neteisiškai arba neatitikti Paslaugos paskirčiai;
 • 3) jei pagal pagrįstą MultiNOR vertinimą kliento pateikti ar MultiNOR nustatyti faktai rodo sudėtingą ar itin komplikuotą ar nestandartinį dalyko pobūdį, kuris yra Paslaugos dalyku arba kuris bus Paslaugos dalyku, ypač (tačiau ne tik), kai Paslaugų sudėtingumo lygis reikalauja MultiNOR darbo indėlio, neatitinkančio siūlomų paslaugų kainai.

3 straipsnis.
MultiNOR Paslaugos apimtis
Sutarties dėl Paslaugų teikimo sudarymas ir vykdymas

1. MultiNOR teikia konsultacines paslaugas, į kurias įeina: Klientų konsultavimas, informacijos pateikimas ir pateiktų dokumentų patikrinimas bei dokumentų ir dokumentų projektų rengimas, ypatingai šiose srityse: mokesčių deklaravimas; apeliaciniai skundai dėl mokesčių institucijų sprendimų; pagalba rengiant dokumentus reikalingus šeimos pašalpoms, globos ir tėvystės išmokoms gauti; vienkartinės išmokos; bedarbio pašalpos; vertimo paslaugos; gyvenamos vietos registravimas ir adresų atnaujinimas; sveikatos draudimas ir kitos paslaugos, susijusios su darbu, gyvenimu bei verslo veikla Norvegijoje. MultiNOR taip pat gali teikti kitas Paslaugas, nei nurodyta šio straipsnio pradžioje, ypatingai kredito ar draudimo tarpininkavimo paslaugas, tačiau kiekvienu atveju šie nuostatai visapusiškai taikomi tokioms ir visoms kitoms MultiNOR teikiamoms paslaugoms, nebent atskiros, detalesnės taisyklės numatytų kitaip. MultiNOR teikia paslaugas tik remdamasi Kliento pateiktais dokumentais ir duomenimis.

2. Paslaugų teikimas yra mokamas. MultiNOR paprastai atlieka Paslaugas, įskaitant Tikrinimą, tik gavus pilną Kainos apmokėjimą iš Kliento, nebent MultiNOR aiškiai įsipareigojo teikti Paslaugas anksčiau, gavus dalinę arba pilną mokėjimo Kainą.

3. Norint pateikti Paslaugų teikimo užsakymą, Klientas pasirenka jį dominančią Paslaugą ir užpildo atitinkamą Formą Interneto svetainėje, pateikdamas reikiamą informaciją, įskaitant Asmens duomenis, ir išsiųsdamas reikiamus dokumentus.

4. MultiNOR nevykdo pradinių, demonstracinių Paslaugų teikimo rezultatų versijų, tame ypatingai, išankstinių mokesčių deklaracijų skaičiavimų.

5. Klientas supranta, kad MultiNOR neatsako už trečiųjų šalių, ypatingai - bet ne išimtinai - Norvegijos Karalystės mokesčių institucijų dokumentų naudojimo būdą ir įvertinimo teisingumą daroma tų istaigų Paslaugų vykdymo ribose. Detalesnės MultiNOR atsakomybės taisyklės buvo nustatytos Reglamento 7 straipsnyje. Norint išvengti abejonių, nurodoma, kad jei Norvegijos mokesčių administracija padarė klaidą arba neatsižvelgė į atskaitytiną mokestį, Klientas turi teisę pateikti apeliaciją dėl mokestinio atsiskaitymo rezultato pagal Norvegijos Karalystės įstatymų nuostatas. Apeliacijos dėl mokesčių institucijų sprendimų parengimas yra atskira MultiNOR paslauga, įtraukta į Kainoraštį, yra neprivaloma ir parengta aiškiai Kliento prašymu pagal atskirą Sutartį.

6. Klientas supranta, kad MultiNOR neturi jokios įtakos Norvegijos mokesčių administracijos ar kitų įstaigų veikimo būdui ir greičiui, nuo kurių gali priklausyti Paslaugų įvykdymui reikalingų dokumentų gavimas, mokesčių atsiskaitymai ar problemų, susijusių su Paslauga sprendimas. Remiantis aktualiausiomis MultiNOR žiniomis, mokesčių deklaravimo rezultatai yra periodiškai skelbiami, nuo birželio mėnesio antrosios pusės iki spalio pabaigos. Už galimų mokesčių grąžinimus atsako ne MultiNOR, bet Norvegijos mokesčių administracija ir paprastai tai vyksta per 21 dieną nuo mokesčių deklaracijos paskelbimo dienos.

7. Klientas supranta, kad mokesčių deklaravimoNorvegijos Karalystėje terminas baigiasi gegužės 31 d. MultiNOR neatsako už pasekmes, jei Klientas nesilaiko auksčiau paminėto termino, arba užsako Paslaugas ir pateikia pagal Norvegijos Karalystės nuostatas būtinų duomenų ir dokumentų rinkinį ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki gegužės 31 d. (arba ne vėliau nei prieš 24 dienas, jei Klientas nepateikia prašymo, kaip nurodyta 17 punkte), kuris, remiantis pagrįstu įvertinimu ir priklausomai nuo Kliento atsiskaitymo sudėtingumo, leis Paslaugą atlikti ne vėliau kaip gegužės 31 d.

8. Klientas pasirinkęs Interneto svetainėje jį dominančią paslaugą lieka nukreipiamas į atitinkamą antrinį puslapį, kuriame jis užpildo Formą, kurioje jis pateikia informaciją, įskaitant Asmens duomenis, reikalingus Sutarčiai atlikti arba imtis veiksmų prieš Sutarties sudarymą. Perduodamomis informacijos, kurios yra reikalingos tinkamai atlikti Paslaugą, yra: vardas ir pavardė, telefono numeris ir el. pašto adresas, taip pat visi personaliniai ir asmens identifikavimo numeriai ir t.t.

9. Asmens Duomenų ir informacijų butinų paslaugos įvykdymui, apibudintų 8 straipsnyje, perdavimo MultiNOR sąlyga yra Kliento pareiškimas, kuris yra pateikiamas pažymint žymės langelį, kad Klientas perskaitė šių Taisyklių turinį ir priima jo nuostatas tokiu turiniu:"Susipažinau ir sutinku su MultiNOR Paslaugų teikimo elektroniniu būdu Reglamentu ir įsipareigoju jo laikytis“.Tuo pačiu metu, prieš pat Formos siuntimą, Klientas gauna informaciją apie jo asmens duomenų tvarkymą tokiu turiniu: Jūsų duomenų administratoriumi yra MultiNOR uždaroji akcinė bendrovė, komanditinė ūkinė bendrija su būstine Gdanske (80-386), Lęborska 3B g, įrašyta į Nacionalinio teismo verslininkų registrą, tvarkomą Gdańsk-Północ Gdanske rajono teismo VII Nacionalinio teismo registro Ekonomikos skyriaus, registracijos numeris KRS 0000546209, Mokesčių identifikacijos skyrius: 584-273-49-23 o taip pat gali būti perduoti bendradarbiaunančiui su MultiNOR uždaroji akcinė bendrovė. ribotos atsakomybės bendrovė portalo MojaNorwegia.pl savininkui – Inventive Logic uždaroji akcinė bendrovė, komanditinė ūkinė bendrija su būstine Gdanske (80-386), Lęborska 3B g, įrašyta į Nacionalinio teismo verslininkų registrą, tvarkomą Gdańsk-Północ Gdanske rajono teismo VII Nacionalinio teismo registro Ekonomikos skyriaus, registracijos numeris KRS 0000709320, Mokesčių identifikacijos skyrius: 957-09-36-720, kur Jūsų duomenys bus tvarkomi tiktai MultiNOR uždaroji akcinė bendrovė, komanditinė ūkinė bendrija paslaugų vykdyto tikslais ir priklausomai nuo to, ar Jūs anksčiau sutikote, taip pat gali būti panaudoti komercinės informacijos susijusios su MultiNOR produktais ir paslaugomis perdavimo tikslais irtaip pat kitų MultiNOR įmonės arba jo partnerių produktų arba paslaugų susijusių ypač su pobūviu ir darbu Norvegijoje pateikimo ir pasiūlymo tikslais. Likau informuotas, kad turiu teisę susipažinti su mano duomenų turiniu, juos ištaisyti ir bet kuriuo metu reikalauti pašalinimo".

10. Siunčiant formą, Klientas taip pat gali sutikti gauti komercinę informaciją, pateikdamas deklaraciją dėl tokio sutikimo ir joje pažymėdamas atitinkamą laukelį.

11. Duomenų perdavimas Formoje ir Reglamento bei pamokymų turinio priėmimas, kaip nurodyta aukščiau 9 įstatyme yra savanoriškas, tačiau reikalingas Paslaugos vykdymui.

12. Reikalaujamų informacijų iš Kliento apimtis priklauso nuo pasirinktos Paslaugos. MultiNOR gali prieš pasirašydama sutartį pateikti Klientui preliminarią, minimalų dokumentų, kurie yra reikalingi Paslaugos vykdymui sąrašą Formoje, MultiNOR taip pat nurodo, kad sąrašas nėra išskirtinis, ir tik po dallies arba visų iš pradinio sąrašo dokumentų išsiųntimo, bus galima patvirtinti dokumentų išsamumą arba informaciją apie būtinybę siųsti papildomus duomenis ar dokumentus. Norint išvengti abejonių, Klientas pripažįsta, kad, priklausomai nuo Kliento konkrečios bylos aplinkybių Paslaugos teikimas gali reikalauti, kad Klientas pristatytų papildomus dokumentus neišvardytus Interneto svetainėje arba Formoje papildomus dokumentus, tokius kaip: ankstesni atsiskaitymai, balansai, leidimai ar sutartys, kurios pagal MultiNOR patirtį ir žinias yra/bus būtini, tinkamam Paslaugos įvykdymui (toliau: "Dokumentai") ir įsipareigoja nedelsiant pateikti tokius dokumentus, reikalingus MultiNOR Paslaugos atlikimui, vertinimui. Jei MultiNOR pateikė reikiamų dokumentų sąrašą, pereinant į kitą Formos puslapį, Klientas patvirtina, kad perskaitė dokumentų sąrašą, kurie yra reikalingi Paslaugų atlikimui ir jį priima.

13. Norint įvykdyti Paslaugą ir pateikti Užsakymą, Klientas prideda reikalingus dokumentus elektroninėje formoje, užpildydamas Formą - failo su grafika ar nuskenuotu dokumentų formoje - naudodamas formos funkcionalumą arba, jei taip bus sutarta su MultiNOR, išsiunčia el. Laišką MultiNOR, Klientas taip pat gali naudotis MultiNOR konsultantų pagalba telefonu, nuotoliniu būdu, kurie gali padėti užpildyti Formą. Bet kokiu atveju, norint sudaryti Sutartį arba sudaryti Paslaugų teikimo sąlygas, Klientas turėtų teisingai išsiųsti užpildytą Formą pagal Reglamentą.

14. MultiNOR nepriima dokumentų originalų. Dokumentų originalų atsiųntimo atvėju MultiNOR nedelsiant išsiunčia juos žinomu Kliento adresu. MultiNOR nearchyvuoja dokumentų, išskyrus atvejus, kai aiškiai suderina su Klientu, taip pat nepateikia Klientui dokumentų po Paslaugų įvykdymo, atsižvelgiant į Paslaugų, numatytų kitoje Sutartyje, įgyvendinimą.

15. Pateikdamas Užsakymą ir patvirtinant Reglamentą, Klientas sutinka gauti elektoroninį su klientu elektroniniu būdu sudarytos sutarties patvirtinimą.

16. Prieš pateikdamas Užsakymą, Klientas aiškiai patvirtina, kad jis žino apie įsipareigojimą sumokėti už Paslaugą, kuri yra Užsakymo objektas, spausdamas mygtuką "Aš užsisakau su užmokesčio pareiga" arba aiškiai pareikšdamas norą sudaryti sutartį su MultiNOR pokalbio telefonu su MultiNOR konsultantu (jei taikytina) metu. Tiesiogiai prieš pateikdamas Užsakymą Klientas su aukščiau esančiu mygtuku arba per pokalbį telefonu su MultiNOR konsultantu (jei taikytina), MultiNOR primena Užsakymo dalyką, bendrą Paslaugų vykdymo kainą arba jos skaičiavimo metodą (ypač atsižvelgiant į Kainoraštį).

17. Jei Kliento pageidavimu paslaugos teikimas turi prasidėti prieš pasibaigiant 14 dienų sutarties, sudarytos ne verslo patalpose nutraukimo laikotarpiui, Klientas taip pat pateikia tokį aiškų pareiškimą, pažymėdamas žymimąjį langelį check-box tokiu turiniu: "Prašau pradėti vykdyti Paslaugas prieš 14 dienų sutarties atsisakymo termino pabaigą ir patvirtinu, kad likau informuotas apie sutarties atsisakymo teisę ir jos pasekmes, ir kad visiško paslaugos įvykdymo per MultiNOR atvėju, tuo metu prarasiu sutarties atsisakymo teisę." arba lygiavertis teiginys per pokalbį telefonu su MultiNOR konsultantu (jei taikoma). Klientas taip pat gali tokį sutikimą pateikti vėliau - naudodamasis MultiNOR teikiamomis funkcijomis arba per pokalbį ar korespondenciją su MultiNOR konsultantu.

18. Jei Užsakymas yra pateikiamas per tinklalapyje esančią Formą, Sutartis bus sudaryta pateikus Užsakymą, t. y., kai forma bus sėkmingai išsiųsta, paspaudus mygtuką "Užsisakau su užmokesčio pareiga". Jei Užsakymas yra pateikiamas pokalbio telefonu su MultiNOR konsultantu metu, Sutartis yra sudaroma, kai Klientas pateikia aiškią valios deklaraciją, ir įsipareigoja laikytis Paslaugų teikimo Sutarties - užsakymo sąlygų.

19. Per pagrįstą laiką, iš karto po Užsakymo pateikimo, Klientas gauna iš MultiNOR pateiktu Formoje el. pašto adresu nurodytą sutarties patvirtinimą ("Patvirtinimą"), t.y. vieną ar kelis el. laiškus:


 • a) šį Reglamentą
 • b) likusias, detalias sudarytos Sutarties sąlygas - t.y. Užsakymo dalykas ir Paslaugos kainą (išskyrus 23 įst.),
 • c) gautų Dokumentų sąrašą, o taip pat likusių nusiuntimui MultiNOR Dokumentų, kurių pristatymas yra būtinas norint vykdyti Paslaugą,
 • d) numatytas Užsakymo vykdymo užbaigimo orientacinis laikas, per kurį MultiNOR galės atlikti Paslaugą, tuo pačiu MultiNOR nurodo, kad terminas gali pasikeisti tuo atveju, jei Klientas vėluoja išsiųsti MultiNOR visus reikalingus dokumentus ir informaciją.

Be to, MultiNOR taip pat siunčia Klientui kartu su Patvirtinimu arba nustatytu laiku išankstinę sąskaitą faktūrą su mokėjimo duomenimis arba elektroninio mokėjimo nuorodą arba standartinę PVM sąskaitą faktūrą, jei Klientas jau sumokėjo.

20. Formos užpildymas ir Užsakymo pateikimas gali būti atliekamas arba tęsiamas vėliau ir telefonu - su MultiNOR konsultanto pagalba. Jei Klientas neužbaigs pildyti Formos pateikdamas Užsakymą, MultiNOR gali atsiųsti Klientui elektroninio pašto adresu, Formos užpildymo nuorodą, o taip pat skambinti telefonu, siųsti SMS žinutes Klientui, su kuo Klientas sutinka akceptuojant šį Reglamentą ir pateikiant pareiškimą dėl asmens duomenų, kaip nurodyta 9 punkte aukščiau. Sutartis yra sudaroma, kuomet Klientas pateikia Užsakymą, tai kaip nurodyta 18 punkte, t.y. užpildant Formą. Telefono pokalbiai gali būti įrašomi, apie tai - jeigu pokalbis yra įrašomas - klientas yra informuojamas pokalbio pradžioje; jei Klientas nesutinka įrašyti pokalbio, norėdamas Sudaryti sutartį, Klientas turėtų pasinaudoti tinklalapyje esančia Forma.

21. Išsiuntus Formą arba sudarius Sutartį (išskyrus atvejus, kai MultiNOR aiškiai nurodė, kad pradės teikti paslaugas prieš tai gavus visą mokėjimą), MultiNOR atlieka patikrinimą, tikrinant Kliento pateiktą informaciją ir dokumentus. MultiNOR gali atsiųsti patvirtinimą apie informacijos ir dokumentų išsamumą arba, jei MultiNOR nuspres, kad trūksta informacijos ar dokumentų, reikalingų Paslaugos teikimui, arba netinkamo Formos užpildymo atveju, MultiNOR nedelsiant prašo Klientą užpildyti trūkumus Klientui patogia forma, bandant susisiekti su Klientu, siunčia žinutes elektroniniu paštu,skambina telefonu ar siunčia tekstinius pranešimus SMS. Pateiktų dokumentų ar informacijos defektų ar trūkumų atveju MultiNOR gali pratęsti Paslaugos vykdymo terminą ir nurodyti Klientui naują Paslaugos vykdymo terminą. Siekiant išvengti abejonių, informacija apie teigiamą Patikrinimą nepatvirtina Kliento pateiktų duomenų teisingumo ir išsamumo, bet tik patvirtina, kad duomenys yra tinkami, reikalingam Paslaugų rezultato parengimui pagal įstaigos oficialius reikalavimus.

22. MultiNOR teigia, o Klientas patvirtina ir akceptuoja, kad perduotos informacijos ir dokumentų peržiūra yra pusė, t. y. 50% teikiamų Paslaugų apimties.

23. Paslauga bus pilnai įvykdyta, kuomet Klientas gaus el. laišką, kuriame yra nuoroda - nuoroda į vietą internete, iš kurios Klientas gali atsisiųsti į kompiuterį ar kitą elektroninį prietaisą parengtus dokumentus, paruoštus kaip Paslaugos dalis, kartu su tolimesnio tęsimo instrukcijomis (jeigu taikoma) ir sąskaitą faktūrą (jei ji anksčiau nebuvo nusiųsta Klientui - ypač kartu su Patvirtinimu) arba kuomet Klientui buvo siunčiami šie dokumentai (ypač vertimai) kaip el.laiško priedai.

24. Jei, atlikus pagrįstą vertinimą, Paslaugos pobūdis, ypač Mokesčių deklaravimo paslaugos, neleidžia iš anksto apskaičiuoti Kainos, įskaitant tai, kad kompetetingos mokesčių institucijos suteikia konkretų mokesčių mokėtojo statusą, MultiNOR informuos Klientą apie tai, kokiu būdu bus apskaičiuota galutinė Paslaugos kaina. Galutinė Paslaugos kaina bus rodoma sąskaitoje faktūroje, pridėta prie Patvirtinimo, arba prie pranešimo, išsiųsto Klientui po paslaugos įvykdymo.

25. Atsižvelgiant į tai, kad Klientas yra informuotas apie būtinybę pateikti į MultiNOR dokumentus arba informaciją, nurodytą Formoje prieš Sutarties sudarymą - tiek pagal Formoje pateiktas instrukcijas, tiek pagal informaciją, kurią MultiNOR konsultantas pateikia Klientui telefonu, nepapildymas MultiNOR nustatytų trūkumų, po patikrinimo nėra pagrindas grąžinti Klientui visą Paslaugos kainą ar jos dalį, ypač Tikrinimo išlaidų, sudarančių 50% Paslaugos kainos, išskyrus atvejus, kai Klientas įrodys, o MultiNOR patvirtins, kad Klientas dėjo visas pastangas, kad gautų Dokumentą ar informaciją, bet nebuvo įmanoma jų gauti dėl priežasčių, už kurias nėra atsakingas Klientas ar kitomis ypatingomis aplinkybėmis, MultiNOR nuožiūra. Paslaugos kainos gražinimo prašymas turėtų būti pateikiamas remiantis skundų pateikimo sąlygomis - pagal Reglamento 7 straipsnio nustatymus. Pilnos kainos arba dalies galimas gražinimas pagal šio 3 straipsnio 25 punktą vyksta ta pačia valiuta ir tokiu pačiu būdu, kaip Klientas atliko mokėjimą.

4 straipsnis.
Mokėjimo už paslaugas sąlygos

1. Mokėjimas už Paslaugas turėtų būti vykdomas iš anksto - prieš Paslaugos vykdymą, remiantis 2 punktu.

2. Išimtiniais atvejais MultiNOR pasilieka teisę leisti Klientui mokėti tik po Paslaugos įvykdymo, arba reikalauti dalinių mokėjimų, apie kuriuos Klientas bus aiškiai informuojamas ne vėliau kaip Užsakymo pateikimo metu. Ypatingai, vėlesnis atsiskaitymas gali būti susijęs su mokesčių deklaravimu.

3. Mokėjimo atlikimo terminas yra 3 (trys) dienos nuo Sutarties sudarymo dienos arba - šio straipsnio dalyje nurodytu atveju, 2 punkte aukščiau - nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos, išskyrus Paslaugas, kurias sudaro vertimai, už kuriuos Klientas privalo atlikti mokėjimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo Sutarties sudarymo. Ypatingais atvejais, susitarus su Klientu, MultiNOR gali suderinti kitą mokėjimo terminą.

4. MultiNOR turi teisę neteikti jokių Paslaugų ir neatlikti veiksmų Klientui, kol bus sumokėta visa suma, nebent MultiNOR suteikia mokėjimo galimybę po paslaugos atlikimo.

5. Mokėjimo data suprantama kaip mokėjimo registravimo į atitinkamą MultiNOR banko sąskaitą data. MultiNOR pateikia informacijas apie prieinamus mokėjimo būdus Užsakymo pateikimo pradžioje.

6. Mokėjimas gali būti vykdomas šiomis valiutomis:

 • a) zlotais (PLN), arba Norvegijos kronomis (NOK) - tuomet faktūroje yra Kaina zlotais, o taip pat Kaina konvertuota į Norvegijos kronas pagal Lenkijos nacionalinio banko kursą iš ankstesnės darbo dienos, prieš sąskaitos faktūros išrašymą, taip pat gali būti Kaina Norvegijos kronomis konvertuotomis į zlotus
 • b) eurais (EUR) arba Norvegijos kronomis (NOK) - tuomet sąskaitoje faktūroje pateikiama Kaina eurais ir kaina konvertuota į Norvegijos kronas pagal Europos centrinio banko darbo dienos kursą, dieną prieš sąskaitos faktūros išrašymą.

7. Mokėjimas gali būti vykdomas:

 • a) banko pavedimu,
 • b) pašto perlaidomis,
 • c) per elektroninių mokėjimų servisą.

8. Siekiant sumažinti Mokėjimų sąnaudas, MultiNOR turi tris banko sąskaitas: norvegų - mokėjimui NOK, lenkų - mokėjimui PLN ir sąskaita mokėjimui eurais, kurios yra nurodytos elektroninėje mokėjimo paslaugų sistemoje arba atitinkamoje sąskaitoje faktūroje.

9. MultiNOR nurodo, kad jei Klientas neatliks mokėjimo per nurodytą 3 punkte laikotarpį, MultiNOR turi teisę savo nuožiūra - per vienus metus nuo Sutarties sudarymo visiškai arba iš dalies (ypač iš dalies išskyrus patikrinimą) nutraukti Sutartį, galiojančią tuo metu, kai Klientas yra informuojamas el. paštu arba registruotu laišku apie šios teisės vykdymą. Jeigu Klientas vėluoja atlikti mokėjimą, MultiNOR turi teisę nedelsiant atlikti skolų išieškojimo veiklą be papildomų prašymų - tiek susitarimo būdu, tiek ir teismo bei antstolio vykdymo būdu.

5 straipsnis.
Sutarties nutraukimas

1. Vadovaujantis 2014 m. Gegužės 30 d. Įstatymo dėl vartotojų teisių nuostatomis, teisė atsisakyti sutarties be priežasties ir patirti išlaidas per 14 dienų nuo jos sudarymo yra prieinama tik Klientui, kuris yra Vartotojas, laikantis šio straipsnio. 2 ir 3 punkto žemiau. Patvirtinus Reglamentą, Klientas pripažįsta, kad ankstesnio sakinio pirmoje dalyje nurodyta sutarties nutraukimo deklaracija gali būti pateikta formoje, kurios pavyzdys pridedamas kaip 2014 m. gegužės 30 d. Įstatymo dėl vartotojų teisių įstatymo 2 priedas arba formoje, kurios modelis pateikiamas kartu su Patvirtinimu, nurodytu Reglamento 3 straipsnio 19 punkte.

2. Klientas pripažįsta, kad Sutarties nutraukimo teisė nėra suteikiama Klientui tuo atveju, kai siunčiamame Užsakyme, t. y. deklaracijoje apie Kliento norą sudaryti Sutartį, aiškiai pareikalaus teikti Paslaugą prieš pasibaigiant 14 dienų sutarties nutraukimo terminui - pagal Reglamento 3 straipsnį. 17 punktą ir MultiNOR visiškai atliks pilną Paslaugą nurodytu terminu.

3. Nepaisant šio reglamento 2 straipsnio, 7 punkto, o taip pat 4 straipsnio 9 punkto, MultiNOR pasilieka teisę iš dalies nutraukti Sutartį, išskyrus Tikrinimą, taip pat tais atvejais, kai: i) po patikrinimo ir informacijos Klientui išsiųntimo, kad informacija ar dokumentai yra neišsamūs ir neleidžia tinkamai atlikti Paslaugos; ii) Dokumentacija pagal MultiNOR interpretaciją neatitinka teisinių reikalavimų, kas neleidžia tinkamai atlikti Paslaugos, (iii) iš Kliento gauta informacija arba Dokumentai kelia išlygą dėl jos autentiškumo arba yra neįskaitomi - kiekvienu atveju po 14 dienų nuo Kliento pašaukimo papildyti informaciją ir (arba) Dokumentus ir ne vėliau kaip per dvejus metus nuo Sutarties sudarymo.

4. Sutarties nutraukimo atveju Paslauga nelaikoma įvykdyta, o Klientas neprivalo sumokėti Kainos proporcingos suteiktos paslaugos apimčiai, įskaitant Sutartyje nustatytą kainą ar atlyginimą, tame faktą, kad MultiNOR atlyginimas už Tikrinimą yra 50% Paslaugos kainos.

5. Atvejais nurodytais 3 ir 4 punktuose, MultiNOR Klientas gaus Sutarties nutraukimo pareiškimą, nurodytą Formoje el. pašto adresu arba raštu - registruotu laišku.

6 straipsnis.
Asmens duomenys

1. Klientų Asmens duomenų tvarkytojas yra MultiNOR, kuris apdoroja klientų pateiktus duomenis, reikalingus veiksmų atlikimui siekiant Sutarties dėl Paslaugų teikimo sudarymo (Užsakymų siuntimas, kainos nustatymas, Užsakymo gavimo patvirtinimas - taikoma tik MultiNOR) ir teikiant Paslaugas bei jų atsiskaitymą ir tiesiogiai prekiauti savo produktais ar paslaugomis.

2. Duomenų pateikimas yra savanoriškas, bet būtinas Paslaugų vykdymo atveju. Klientas turi teisę žiūrėti savo duomenų turinius, o taip pat juos keisti.

3. MultiNOR įsipareigoja apsaugoti ir valdyti Asmens duomenis su deramu stropumu.

4. Asmens duomenys gali būti patikėti MultiNOR partneriams - pagal galiojančius teisės įstatymus, Paslaugų, kurioms taikoma ši Sutartis, įgyvendinimui ir MultiNOR savo gaminių arba paslaugų elektroniniu būdu, telefonu platinimui, tame ypatingai Inventive Logic uždaroji akcinė bendrovė komanditinė ūkio bendrovė su buveine Gdanske (80-386), Lęborska 3B g. įrašyta į Nacionalinio teismo verslininkų registrą, tvarkomą Gdańsk-Północ Gdanske rajono teismo VII Nacionalinio teismo registro Ekonomikos skyriaus, registracijos numeris KRS 0000709320, Mokesčių identifikacijos skyrius: 957-09-36-720

5. Klientas pasilieka visas teises remiantis 1997 m. rugpjūčio 29 d. Įstatymu dėl asmens duomenų apsaugos, ypač teisę atšaukti sutikimą tvarkyti ir saugoti Asmens duomenis, pateikiant raštišką pagrįstą prašymą, sustabdyti Asmens duomenų tvarkymą, prieštarauti Asmens duomenų tvarkymui, ir kad Asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas.

6. Priklausomai nuo Kliento sutikimo pateikimo, nurodyto Reglamento 3 straipsnio, 10 punkte, jo Asmens duomenys, o ypatingai elektroninio pašto adresas ir telefono numeris, gali būti reikalingi komercinės informacijos elektroninėmis priemonėmis pagal 2002 m. liepos 18 d. Įstatymą dėl elektroninių paslaugų teikimo siuntimui. Sutikimo pareiškimas yra savanoriškas, o sutikimą Klientas kiekvienu metu gali atšaukti.

7 straipsnis.
Atsakomybė

1. MultiNOR įsipareigoja teikti Paslaugą, veikiant su deramu stropumu reikalaujamu iš profesionaluaus subjekto.

2. MultiNOR neatsako už formalius Klientų trūkumus, informacijos ir Paslaugų atlikimui reikalingų dokumentų išsamumą, Klientų pateiktų duomenų nepatikimumą ar netikrumą, trečiųjų asmenų veiksmus, taip pat apie visas minėtų įvykių pasekmes, įskaitant nuostolius ar prarastą pelną, ypatingai:

 • a) Kliento pateikti dokumentų formalūs trūkumai į atitinkamas institucijas, tame parašo trūkumas arba jo pateikimo termino pabaigos;
 • b) netenkinanti Kliento, o atsiradusi iš pateiktų Dokumentų, gražinimo arba mokesčio primokėjimosuma, kurią nustatė mokesčių institucija;
 • c) neigiamas atsakymas į Kliento paraišką dėl atitinkamų institucijų sprendimo, ne dėl MultiNOR kaltės.
 • d) iš MultiNOR Klientui kartu su vykdoma Paslauga atsiųstos naudojimo instrukcijos netaikymas;
 • e) dokumento esančio administraciniu sprendimu arba kvietimu papildyti trūkumus Klientui pristatymas (el. paštu arba nurodytu gyvenamosios vietos adresu) iš kompetentingos institucijos ir Kliento tokių prašymų nevykdymas.

3. MultiNOR neatsako už Klientų pateiktų dokumentų efektyvumą, kuriuos parengė MultiNOR, jei jų teigiamas pripažinimas priklauso nuo institucijos, kuriai buvo skirtas dokumentas, o taip pat už Kliento pateiktus neteisingus ar neišsamius dokumentus. MultiNOR nėra atsakingas už atsiradusias tokiu būdu žalas ir jų pasekmes.

4. MultiNOR neatsako už klaidas, atsirandančias dėl valstybinių institucijų ir mokesčių administravimo institucijų veiklos, įskaitant Norvegijos Karalystės institucijas ir jų padarinius. Tokių klaidų atsiradimo nustatymo atveju MultiNOR nedelsiant informuos Klientą telefonu, el. laišku arba SMS žinute. Klaidos, nurodytos ankstesniame sakinyje, nustatymas neatleidžia Kliento nuo Mokėjimo įvykdymo įsipareigojimo, pakartotinio Paslaugos vykdymo atveju MultiNOR pasilieka teisę nurodyti naują Užsakymo vykdymo terminą ir Kainą.

5. Pagal Civilinio kodekso nuostatas MultiNOR atsako Vartotojo atžvilgiu pagal garantiją už įvykdytos Paslaugos trūkumus, jei jie nustatomi prieš pasibaigiant dvejiems metams nuo Paslaugos įvykdymo datos, vadovaujantis Reglamento 7 straipsniu.

6. Ieškinys dėl trūkumo pašalinimo praranda galiojimą praėjus vieneriems metams nuo trūkumo atsiradimo dienos. Vartotojų atveju galiojimo pasibaigimo terminas negali baigtis prieš galiojimo termino pasibaigimą, nurodytą Reglamento 7 straipsnyje, 5 punkte.

7. Jeigu MultiNOR vykdys netinkamai paslaugą, Klientas turi įgaliojimus, kuriuos gali atlikti šia seka:

 • 1) reikalauti pašalinti trūkumus,
 • 2) reikalauti Kainos sumažinimo,
 • 3) nutraukti Sutartį, tačiau ši teisė nėra taikoma, jeigu trūkumas nėra esminis.

8. Nustatymai 7 punkte nėra taikomi, jeigu trūkumai buvo pašalinti.

9. Reikalavimai, kurie atsirado dėl įvykdytos Paslaugos defektų yra sprendžiamiskundu svarstymų metu, remiantis šio Reglamento 8 straipsniu.

10. MultiNOR neatsako už Klientų atliktų mokėjimo operacijų efektyvumą, ypač už sandorius, atliktus elektroninėmis mokėjimo paslaugomis ar mokėjimus pašto pavedimu.

8 straipsnis.
Skundai

1. Jeigu Klientas aptiks trūkumus po atliktos Paslaugos, Klientas turi teisę pateikti MultiNOR skundą.

2. Skundas turėtų:

 • a) būti siunčiamasskundų formoje arba tai atitinkančiojeformoje, prieinamoje Interneto svetainėje arba el.laišku, adresu: info@multinor.no
 • b) apimti skundo pateikimo priežastį, o taip pat nustatyti Kliento reikalavimų apimtį;
 • c) turėti aktualius Paslaugų gavėjo duomenis, kurie suteikia MultiNOR susisiekimo su juo galimybę,
 • d) jei bus reikalaujama grąžinti pinigus arba bus pateikta paraiška, nurodyta Reglamento 3 straipsnyje, 25 punkte - taip pat atsiskaitymo duomenys, įskaitant sąskaitos numerį, leidžiantys grąžinti Klientui visą arba dalį kainos, tačiau grąžinamoji išmoka gali būti atlikta tik ta pačia valiuta ir tokiu pačiu būdu, kaip Klientas įvykdė mokėjimą.

3. Skundo gavimo data yra suprantama kaip diena, kurioje jis liko įvestas į elektroninę komunikaciją, tokiu būdu, kad MultiNOR galėjo susipažinti su jo turiniu. Kiekvienu atveju Klientas gaus skundo įplaukimo MultiNOR patvirtinimą el. laišku arba SMS žinute.

4. MultiNOR svarsto skundus per 30 dienų nuo jo į MultiNOR įplaukimo datos.

5. Jeigu nėra atsakymo į skundą nustatytu terminu, nurodytu ankstesniame sakinyje, skundas yra laikomas pripažintu.

6. Jei skundas yra pripažintas, MultiNOR įsipareigoja pašalinti atliktos Paslaugos trūkumus, netaikant jokių išlaidų Klientui.

9 straipsnis.
Baigiamosios nuostatos

1. Tais atvejais, kuriems netaikomas šis Reglamentas, galioja visuotinai taikomos Lenkijos teisės nuostatos, ypač Civilinis kodeksas, ir įžangoje nurodyti vartotojų teisių įstatymai.

2. Ginčus nagrinėja kompetentingas bendrasis teismas, remiantis1964 m. lapkričio 17 d. įstatymu - Civilinis kodeksas (Įst. leid. iš 1964 m., Nr. 43, poz. 296 su pak.).

3. Klientas turi teisę naudotis neteisminėmis ieškinių ir skundų priemonėmis, dėl sutarčių sudaromų su MultiNOR.

4. Ieškinį pateiktį į Vartotojų teismą, gali ypatingai Vartotojas, bet taip pat ir Klientas, kuris nėra Vartotoju, gali pateikdamas atitinkamą paraišką į atitinkamą teritorijos atžvilgiu Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej (Vaivadijos prekybos inspekcijos instituciją).

5. Elektroninės paraiškų formos, nurodytos ankstesniame sakinyje, yra pateikiamos Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej (Vaivadijos prekybos inspekcijų institucijų) interneto svetainėse, kurių sąrašą su kontaktine informacija galima rasti tinklalapyje www.uokik.gov.pl.

6. Klientas, kuris yra Vartotoju, taip pat gali turėti teisę perduoti bylą subjektams, įgaliotiems vykdyti procesinius veiksmus vartotojų ginčų sprendimo ne teismo tvarka atveju. Informacijos šia tema yra interneto svetainėje www.polubowne.pl

7. Šis Reglamentas yra pateiktas nemokamai tinklalapyje www.multinor.no ir pateikiamas Klientui patvariojoje laikmenoje kartu su Patvirtinimu, o taip pat Klientui paprašius yra pateikiamas tokiu formatu, kuris leidžia jį atsisiųsti, atkurti ir užregistruoti pagal Kliento naudojamą IT sistemą.

8. MultiNOR pasilieka teisę keisti Kainoraštį, įdiegti naujas arba pašalinti anksčiau teikiamas Paslaugas, vykdyti ir atšaukti reklamines kampanijas ir jas keisti tokiu būdu, kad nebūtų pažeidžiamos Klientų teisės ir suteikiamos individualios nuolaidos.

9. MultiNOR pasilieka teisę keisti šį Reglamentą, taikytinos teisės keitimosi atveju arba tam tikrų nacionalinių institucijų įsipareigojimų MultiNOR įmonei nustatymo atveju, taip pat pagerinti interneto svetainę ir Klientų aptarnavimą, gerinant Vartotojų privatumo apsaugą ir užkertant kelią piktnaudžiavimui. Visi Reglamento pakeitimai įsigalioja per 14 dienų nuo jų paskelbimo ar perdavimo Klientui.

10. Reglamento pakeitimai neturi įtakos sudarytų Sutarčių iki jų įsigaliojimo vykdymui, išskyrus atvejus, kai Reglamento nuostatos naujoje redakcijoje yra palankesnės Klientui.


Gdanskas, 25.09.2019 m.Sutarties nutraukimo forma
Informacija apie teisę nutraukti sutartį

Turite klausimų? Parašykite mums!

Dorosime Jūsų duomenys pagal taisykles aprašytas paprastu ir suprantamu būdu Privatumo Politikoje. Formoje persiųsti duomenys bus dorojami susisiekimo dėl atsiųsto pranešimo tikslu.

Jūsų duomenų Administratoriumi yra MultiNOR sp. z o.o. sp. k. su būstine Gdanske (80-386) Lęborska 3B g., KRS 0000546209, NIP: 584-273-49-23.

Kontaktinė
informacija

Klientų aptarnavimo linijos darbo valandos
Pirm, Tret, Ketv,Penkt 8:00-16:00
Antr 8:00-18:00

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.